Dane ekonomiczno-finansowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka zakończyła 2018 rok z zyskiem netto w wysokości 63,4 mln PLN, czyli o 12% wyższym niż w 2017 roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 61,6 mln PLN (wzrost o 10,3% r/r).

Wyniki sprzedaży

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 586 777 tys. PLN – o 3,9% wyższe niż w 2017 roku.

+5,9%

Dominujący udział przychodów ze sprzedaży Grupy: Polska 77,8%

Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Grupy (77,8%) w 2018 roku miała sprzedaż na rynku polskim, która w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 5,9%, do 455 797 tys. PLN. Wzrost wartości sprzedaży w Polsce wynikał z postępującej migracji klientów w kierunku wyrobów premium, które charakteryzują się wyższą marżą, oraz wyższego popytu na produkty ze średniej półki cenowej. Na poziom osiągniętych przychodów wpływ miała odpowiednio kształtowana polityka cenowa, obejmująca dostosowawcze podniesienie przez FFiL Śnieżka SA cen produktów w pierwszej części 2018 roku, stanowiące odpowiedź na rosnące ceny bieli tytanowej.

Przychody Grupy osiągnięte na rynkach zagranicznych stanowiły 22,2% całkowitych przychodów. Na Ukrainie – która w 2018 roku stanowiła kluczowy rynek eksportowy Grupy z udziałem na poziomie 12,5% – Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 73 453 tys. PLN. Nieznaczny spadek przychodów z rynku ukraińskiego w porównaniu z 2017 rokiem (-0,3%) to przede wszystkim rezultat nieznacznego spadku konsumpcji farb i lakierów na Ukrainie (za wyjątkiem farb wodorozcieńczalnych), oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, przez które opóźniło się rozpoczęcie sezonu remontowego. Jednocześnie widoczny był popyt na farby i lakiery wyższej jakości, tj. z segmentów cenowych średniego oraz premium, co wpłynęło pozytywnie na wyniki Grupy osiągnięte na Ukrainie.

Na Białorusi – która w 2018 roku była trzecim najważniejszym rynkiem zbytu dla Grupy, z udziałem na poziomie 4,8% – Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 28 374 tys. PLN, o 5,2% mniej niż w 2017 roku. Taki wynik Grupy na rynku białoruskim jest rezultatem niskiej siły nabywczej tamtejszych konsumentów przy równoczesnym wzroście konkurencji ze strony producentów oferujących wyroby charakteryzujące się niższą jakością, ale jednocześnie niską ceną.

Wyniki sprzedażowe Grupy osiągnięte na pozostałych rynkach zagranicznych są silnie skorelowane z wynikami osiągniętymi przez spółkę dominującą – FFiL Śnieżka SA.

W 2018 roku przychody Grupy ze sprzedaży na mołdawskim rynku wzrosły o 8,3% do 8 984 tys. PLN. Wyższa sprzedaż osiągnięta w Mołdawii jest pochodną wieloletniej obecności marek handlowych Grupy na tamtejszym rynku, stałego dostosowywania oferty do wymagań odbiorców oraz wsparcia sprzedażowo-marketingowego ze strony lokalnych dystrybutorów. Ponadto w Mołdawii, podobnie jak w Polsce i na Ukrainie, widoczny był wzrost zainteresowania konsumentów produktami premium.

Na pozostałych rynkach eksportowych Grupa uzyskała niższe przychody ze sprzedaży niż w 2017 roku. W przypadku Rosji jest to rezultat ograniczenia działalności Grupy na tamtejszym rynku. W przypadku pozostałych rynków powodem jest trwający proces optymalizacji zarządzania markami i produktami, a także rozpoznawania szans na zwiększenie sprzedaży.

Tabela 1.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów

Tabela 2.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według kategorii produktowych

W 2018 roku Grupa sprzedała 64,2 mln l/kg wyrobów dekoracyjnych (-7% r/r), 56,6 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (-7% r/r) i 0,5 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (-19% r/r). Sprzedaż̇ towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania Grupy.

FFiL Śnieżka SA

W 2018 roku FFiL Śnieżka SA wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 522 271 tys. PLN – o 2,3% wyższe niż w 2017 roku. Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Spółki (86,1%) w 2018 roku miała sprzedaż na rynku polskim, która w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 4,4%, do 449 434 tys. PLN. Wzrost wartości sprzedaży w Polsce wynikał z postępującej migracji klientów w kierunku wyrobów premium, wyższego popytu na produkty ze średniej półki cenowej oraz odpowiednio kształtowanej polityki cenowej.

Przychody Spółki z eksportu stanowiły 13,9% jej całkowitych przychodów. Na rynku ukraińskim Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 23 855 tys. PLN – o 16,4% niższe niż w 2017 roku.

Przychody Spółki osiągnięte ze sprzedaży na rynku białoruskim wyniosły 19 829 tys. PLN, o 5,8% mniej niż w 2017 roku. Taki wynik Spółki na rynku białoruskim można wytłumaczyć tak samo, jak wynik całej Grupy – niską siłą nabywczą tamtejszych konsumentów i wzrostem konkurencji ze strony producentów oferujących wyroby charakteryzujące się niższą jakością, a jednocześnie niską ceną.

W 2018 roku Spółka osiągnęła lepsze wyniki sprzedażowe w Mołdawii, a niższe na pozostałych rynkach eksportowych, w tym w Rosji. Na takie wyniki miały wpływ czynniki opisane w komentarzu do przychodów Grupy (w punkcie 1.4.1 Sprawozdania). Wyniki osiągane na tych rynkach zagranicznych przez spółkę dominującą, FFiL Śnieżka SA, silnie determinują wyniki całej Grupy na tych rynkach.

Tabela 3.

Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według krajów

Tabela 4.

Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według kategorii produktowych

W 2018 roku Spółka sprzedała 53,1 mln l/kg wyrobów dekoracyjnych (-7% r/r), 30,8 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (-5% r/r) i 0,2 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (-66% r/r). Sprzedaż̇ towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania Grupy

Sezonowość sprzedaży

Przychody w II i III kwartale stanowią ok. 60-65%

IV i I kwartał zazwyczaj odpowiadają za ok. 35-40% przychodów w skali roku.

W działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka występuje zjawisko sezonowości. Jest ono związane z natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku, które jest większe w okresie wiosennym i letnim. Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody w drugim i trzecim kwartale każdego roku obrotowego. Przychody w tych kwartałach stanowią około 65% przychodów rocznych Grupy. W miesiącach zimowych sprzedaż spada nawet do ok. 50% w stosunku do miesięcy letnich.

Występujące zjawisko sezonowości wpływa na zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które jest znacznie wyższe w drugim i trzecim kwartale roku obrotowego w porównaniu ze stanem na koniec grudnia roku poprzedniego.

Wyniki finansowe

Główne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka zakończyła 2018 rok z zyskiem netto w wysokości 63 389 tys. PLN, czyli o 12% wyższym niż w 2017 roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 61 632 tys. PLN (wzrost o 10,3% r/r).

Główne czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy w 2018 roku to:

 • Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 586 777 tys. PLN (o 3,9% r/r), przy wyższych przychodach ze sprzedaży osiągniętych na rynku polskim i mołdawskim, stabilizacji przychodów na Ukrainie, a także niższej sprzedaży na pozostałych rynkach eksportowych (przyczyny wzrostu i spadku przychodów ze sprzedaży zostały opisane w punkcie 1.4.1 Sprawozdania). Największy udział w przychodach Grupy miała jednostka dominująca, FFiL Śnieżka SA
 • Wzrost w strukturze sprzedaży udziału produktów premium charakteryzujących się wyższą marżą, a także produktów ze średniej półki cenowej (segment mainstream).
 • Odpowiednie kształtowanie polityki cenowej, w tym dostosowawcze podniesienie przez FFiL Śnieżka SA cen produktów w pierwszej części 2018 roku, stanowiące odpowiedź na rosnące ceny bieli tytanowej.
 • Wzrost kosztów ogólnego zarządu (o 30,2% r/r do 57 799 tys. PLN), głównie w związku z konsolidacją Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA i prowadzonymi w niej działaniami restrukturyzacyjnymi. Ponadto w raportowanym okresie wprowadzono planowane podwyżki wynagrodzeń oraz poniesiono wydatki na działania związane z obszarem HR.
 • Wyższy podatek dochodowy wynikający z lepszych wyników finansowych osiągniętych przez Grupę.
 • Niższa strata na działalności finansowej w wysokości -1 432 tys. PLN wobec -3 910 tys. PLN w 2017 roku (z powodu ujemnych różnic kursowych).

Tabela 5.

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka

Na wyniki Grupy za 2018 rok nie miały wpływu żadne nietypowe czynniki i zdarzenia.

Zarząd FFiL Śnieżka SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2018 rok ani w ujęciu skonsolidowanym, ani w ujęciu jednostkowym.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W 2018 roku FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca w Grupie, wypracowała bardzo wysoki zysk netto w wysokości 60 588 tys. PLN – aż o 45,9% wyższy niż w 2017 roku.

Główne czynniki kształtujące wynik finansowy Spółki w 2018 roku to:

 • Wzrost przychodów ze sprzedaży do 522 271 tys. PLN (o 2,3% r/r), przy wyższych przychodach ze sprzedaży osiągniętych na rynku polskim i mołdawskim, a także niższej sprzedaży na pozostałych rynkach eksportowych (przyczyny wzrostu i spadku przychodów ze sprzedaży zostały opisane
 • Wzrost w strukturze sprzedaży udziału produktów premium charakteryzujących się wyższą marżą, a także produktów ze średniej półki cenowej (segment mainstream).
 • Odpowiednie kształtowanie polityki cenowej, w tym dostosowawcze podniesienie przez FFiL Śnieżka SA cen produktów w pierwszej części 2018 roku, stanowiące odpowiedź na rosnące ceny bieli tytanowej.
 • Wzrostu kosztów ogólnego zarządu (o 21,1% do 46 582 tys. PLN) spowodowanego między innymi wprowadzeniem planowanych podwyżek wynagrodzeń w Spółce oraz poniesieniem wydatków na działania związane z obszarem HR.
 • Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynikający m.in. z odpisów na zapasy na kwotę 3,3 mln PLN.
 • Lepszy wynik na działalności finansowej wynikający z otrzymania dywidend wypłaconych przez: TM Investment Sp. z o.o. (21 mln PLN) oraz Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. (1,6 mln PLN).

Tabela 6.

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka

Grupa Kapitałowa Śnieżka

Na stan pozycji bilansowych Grupy wpływa zjawisko sezonowości. Zostało ono dokładniej opisane w punkcie 1.5 Sprawozdania.

Przy analizie wielkości bilansowych Grupy za 2018 rok (w porównaniu do końca poprzedniego roku) dodatkowo należy brać pod uwagę̨ wejście w skład Grupy Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA. Informacje na ten temat zostały przedstawione w punkcie 3.1.2 Sprawozdania.

Tabela 7.

Aktywa Grupy Kapitałowej Śnieżka

Na 31 grudnia 2018 roku wartość aktywów Grupy Kapitałowej Śnieżka wynosiła 404 481 tys. PLN i była o 9,6% wyższa niż na koniec 2017 roku – przede wszystkim za sprawą wzrostu wartości aktywów trwałych.

Na koniec 2018 roku wartość aktywów trwałych Grupy ukształtowała się na poziomie 234 952 tys. PLN (co stanowiło 58,1% aktywów ogółem). Ich przyrost w 2018 roku o 28,6% wynika przede wszystkim z inwestycji dokonanych w zakładach produkcyjnych należących spółek z Grupy (przede wszystkim w FFiL Śnieżka SA), a także zakupu nowej, większej nieruchomości pod budowę nowego Centrum Logistycznego.

Wartość aktywów obrotowych Grupy na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyła się do 169 529 tys. PLN (-6,4% r/r). Główną część aktywów obrotowych Grupy stanowiły zapasy wycenione na 84 129 tys. PLN (wzrost zapasów o 5,9% r/r), na które składały się w szczególności wyroby gotowe i materiały. Należności Grupy z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wynosiły 77 235 tys. PLN i były zbliżone do poziomu ze stanu na koniec 2017 roku.

Istotny wpływ na wartość aktywów obrotowych Grupy miało zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wynikające m.in. z przeznaczenia części środków na inwestycje w zakładach produkcyjnych.

Tabela 8.

Pasywa Grupy Kapitałowej Śnieżka

Na koniec 2018 roku Grupa w 66,5% (stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem) finansowała swoją działalność ze środków własnych. Oznacza to poprawę tego wskaźnika o 4,6 p.p. w stosunku do końca 2017 roku. Kapitał własny Grupy wynosił 268 912 tys. PLN i był o 17,7% wyższy niż na koniec grudnia 2017 roku, co wynika ze wzrostu zysków zatrzymanych oraz dochodów netto osiągniętych z instrumentów zabezpieczających.

Na 31 grudnia 2018 roku zobowiązania długoterminowe Grupy wynosiły 5 159 tys. PLN (wzrost o 45,9% w stosunku do końca 2017 roku), co wynikało z uwzględnienia w tej pozycji rezerw na świadczenia pracownicze i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Na koniec grudnia 2018 roku zmniejszyły się natomiast zobowiązania krótkoterminowe Grupy (stanowiące 32,2% sumy bilansowej). Ich wartość spadła o 4,8% do 130 410 tys. PLN.

Główną składową zobowiązań krótkoterminowych Grupy (50,2%) stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 65 492 tys. PLN, które w wyniku częściowej spłaty zadłużenia zmniejszyły się o 13% w stosunku do końca 2017 roku. Drugą największą składową (43,9%) stanowiły zobowiązania Grupy z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, których wartość wyniosła 57 226 tys. PLN (+5,2% r/r).

Plan finansowy Grupy Kapitałowej Śnieżka na 2019 rok zakłada wzrost poziomu sumy bilansowej. W 2019 roku Grupa zamierza realizować strategię finansowania polegającą na finansowaniu aktywów trwałych przede wszystkim kapitałem własnym. Aktywa obrotowe Grupa zamierza finansować zobowiązaniami wobec dostawców oraz długiem odsetkowym.

W 2018 roku oraz na dzień publikacji Sprawozdania Grupa na bieżąco realizowała swoje zobowiązania i nie istnieją żadne istotne zagrożenia w terminowym wywiązywaniu się Grupy ze zobowiązań w przyszłości.

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2018 roku Grupa zanotowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości -15 953 tys. PLN (wobec dodatnich przepływów na poziomie 12 827 tys. PLN w 2017 roku). Złożyły się na to:

 • Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 80 715 tys. PLN.
  Dodatnio na ich wielkość wpłynął poziom środków pieniężnych wygenerowanych przez spółki z Grupy (93 916 tys. PLN), zaś ujemnie zapłacony podatek dochodowy (13 201 tys. PLN).
 • Ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w wysokości 56 346 tys. PLN.
  W raportowanym okresie Grupa – a w przeważającej części spółka dominująca, FFiL Śnieżka SA – poniosła znaczące wydatki inwestycyjne (69 681 tys. PLN) m.in. w związku z rozbudową i modernizacją linii produkcyjnych, rozbudową bazy magazynowej i badawczo-rozwojowej, zakupem działki w Zawadzie pod budowę̨ nowego Centrum Logistycznego oraz opracowaniem i rozpoczęciem procesu wdrażania nowego oprogramowania informatycznego w Spółce.
  Jednocześnie Grupa pozyskała 17 423 tys. PLN ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych. Największy udział w tej kwocie miała sprzedaż nieruchomości w Chojnicach oraz działki w Zawadzie, którą pierwotnie planowała wykorzystać pod budowę Centrum Logistycznego.
 • Ujemne przepływy z działalności finansowej na poziomie 40 322 tys. PLN.
  Obok zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek (28 298 tys. PLN), wynikającego z potrzeb inwestycyjnych Grupy, jak i bieżącej działalności operacyjnej, znaczny wpływ na te przepływy miały spłaty kredytów i pożyczek (-37 875 tys. PLN) oraz wypłata dywidendy (-27 785 tys. PLN).

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka poprawiła prawie wszystkie wskaźniki rentowności w stosunku do wartości osiągniętych w 2017 roku. Największy wzrost Grupa odnotowała na poziomie marży brutto na sprzedaży, która była o 2,4 p.p. wyższa niż rok wcześniej – głównie na skutek zwiększenia w strukturze sprzedaży udziału wyrobów z wyższej półki cenowej oraz podwyżek cen produktów wdrożonych w odpowiedzi na wzrost cen surowców używanych do produkcji.1. EBIT/Przychody ze sprzedaży x 100%

2. EBITDA/Przychody ze sprzedaży x 100%

3. Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży x 100%

4. Zysk netto/Przychody ze sprzedaży x 100%

5. Zysk netto/Aktywa ogółem* x 100%

6. Zysk netto/Kapitał własny – przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej x 100%

* Suma zysku netto Grupy za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią̨ wartość aktywów ogółem Grupy ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów.

** Suma zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (AJD) za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią̨ wartość kapitału własnego przypadającego AJD ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów.Na koniec 2018 roku wskaźnik płynności bieżącej Grupy kształtował się na takim samym poziomie jak rok wcześniej, a Grupa nie miała problemów z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Jednocześnie zmniejszył się poziom finansowania działalności Grupy długiem, co wynikało ze spłaty części kredytów i pożyczek. Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy wyniósł 33,5% i był o 4,6 p.p. niższy niż rok wcześniej.

Na koniec 2018 roku wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym zmniejszył się o 10,6 p.p., co wynikało ze znaczących inwestycji Grupy dokonanych na przestrzeni roku, w wyniku których aktywa trwałe wzrosły o 28,6% (kapitał własny powiększył się o 17,7%).

Ponadto w 2018 roku zmniejszył się wskaźnik płynności gotówkowej Grupy, co wynikało ze znacznych nakładów poniesionych przez spółki z Grupy (przede wszystkim FFiL Śnieżka SA) na inwestycje w zakładach produkcyjnych.

Tabela 12.

Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej Śnieżka

W 2018 roku cykl konwersji gotówki w Grupie wynosił niecałe 76 dni, podobnie jak rok wcześniej. W okresie sprawozdawczym skrócił się okres spływania należności z tytuł dostaw i usług. O kilka dni wydłużył się cykl rotacji zapasów. W porównaniu z 2017 rokiem wydłużył się też cykl regulowania zobowiązań bieżących spółek z Grupy co oznacza, że dobrze zarządzały one kredytem kupieckim.

Tabela 13.

Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W 2018 roku Spółka osiągnęła wyższą marżę zysku netto (+3,5 p.p. r/r) i marżę brutto na sprzedaży (+1,7 p.p. r/r) – głównie na skutek zwiększenia w strukturze sprzedaży udziału wyrobów z wyższej półki cenowej oraz podwyżek cen produktów.

Spółka istotnie poprawiła także wskaźniki ROA (obrazujący poziom osiągniętego zysku netto w relacji do posiadanych aktywów) oraz ROE (pokazujący rentowność kapitału własnego). W porównaniu do 2017 roku wskaźnik ROA wzrósł o 4,8 p.p., a ROE o 8,9 p.p.

Inwestycje

W 2018 roku łączne nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 69 681 tys. PLN i były o 122,6% (38 372 tys. PLN) wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Źródłem finansowania inwestycji przez Grupę były środki własne.

Łączne nakłady na inwestycje w FFiL Śnieżka SA wyniosły 66 336 tys. PLN i były o 121,3% (36 360 tys. PLN) wyższe niż rok wcześniej. W przypadku Spółki źródłem finansowania inwestycji były środki własne oraz kredyty i pożyczki.

Polityka inwestycyjna prowadzona w Grupie Kapitałowej Śnieżka w 2018 roku była kontynuacją polityki z lat poprzednich. Realizacja poszczególnych zadań przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym, z pewnymi korektami wynikającymi z bieżących potrzeb Grupy bądź zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego.

Inwestycje przeprowadzone przez Grupę w 2018 roku skupiały się przede wszystkim na poprawie jakości wyrobów, wzroście zdolności produkcyjnych (rozbudowa i modernizacja linii produkcyjnych) oraz optymalizacji kosztów wytwarzania. Duży nacisk Grupa kładła również na usprawnianie procesów logistycznych oraz na wzrost wydajności pracy.

Przeważającą część wydatków inwestycyjnych Grupy stanowiły nakłady na cele realizowane przez FFiL Śnieżka SA. W 2018 roku w Spółce, między innymi:

 • wybudowano nową linię produkcyjną,
 • zmodernizowano wyposażenie linii produkcyjnych,
 • zmodernizowano i rozbudowano bazę magazynową,
 • zmodernizowano infrastrukturę techniczną towarzyszącą produkcji i magazynowaniu,
 • zmodernizowano bazę badawczo-rozwojową.

Grupa Kapitałowa Śnieżka nie przewiduje wystąpienia problemów ze sfinansowaniem zamierzeń inwestycyjnych na 2019 rok, w tym inwestycji kapitałowych. Środki własne Grupy oraz podpisane umowy kredytowe z bankami, pozwalają̨ na bezpieczne sfinansowanie planowanych na 2019 rok zamierzeń inwestycyjnych. Łączna wartość inwestycji w Grupie w 2019 roku, wraz z inwestycjami kapitałowymi, może wynieść ok. 200 mln zł.

Poprzednie Kamienie milowe
Następne Nasz biznes