Obszary zrównoważonego rozwoju

Przeprowadzając ocenę wpływu poszczególnych spółek zależnych na Grupę (na podstawie realizowanej przez nie produkcji i wolumenu sprzedaży, a także ilości posiadanych w nich udziałów), Zarząd podjął decyzję o opisie aspektów niefinansowych ich działalności według kryterium przeprowadzonej oceny istotności.

Niefinansowe wskaźniki efektywności

Sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka zostało przygotowane w oparciu o dane pochodzące z trzech kluczowych spółek: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o., Śnieżka-BelPol Wspólna Sp. z o.o.

Spółki zależne – białoruska oraz ukraińska – zostały opisane według analogicznie dobranych wskaźników co FFiL Śnieżka SA, przy uwzględnieniu realiów ich rynków oraz dostępności danych wymaganych przez organy miejscowego prawa.

LUDZIE

Zagadnienia pracownicze

Funkcjonując w dynamicznie zmieniających się realiach rynku pracy, utrzymując szybkie tempo zmian organizacyjnych i przechodząc przez proces transformacji biznesowej, Grupa Kapitałowa Śnieżka kładzie duży nacisk na efektywność procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dzięki nim posiadany oraz ciągle rozwijany kapitał ludzki i intelektualny, pozostaje jednym z najistotniejszych elementów budowania przewag konkurencyjnych. Strategiczne kierunki zdefiniowane w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka są zogniskowane wokół zwiększania zdolności Grupy do pozyskiwania, utrzymywania i skutecznego wdrażania pracowników do organizacji, identyfikowania talentów, rozwijania i celowego adresowania potrzeb rozwojowych pracowników, a także szybkiego diagnozowania i usuwania barier organizacyjnych mających wpływ na motywację, a przez to na efektywność pracowników.

W Spółce, rok 2018 poświęciliśmy w dużej mierze na optymalizację dotychczasowych procesów HR-owych.

Usprawniliśmy proces rekrutacji i selekcji wprowadzając pracę standardową (czyli zestaw narzędzi procesowych wynikających z instrukcji procesu, standardów narzędzi wykorzystywanych w zależności od rodzaju procesu, profili kompetencyjnych stanowisk, itp.), dzięki której mogliśmy ograniczyć ryzyka rekrutacyjne oraz zmaksymalizować trafność wyborów. Włączyliśmy do procesu niestandardowe formy pozyskiwania oraz budowania i pielęgnowania relacji z potencjalnymi kandydatami. Omiernikowaliśmy poszczególne etapy procesu i wdrożyliśmy narzędzia pozwalające na sprawne monitorowanie. Wprowadziliśmy badanie satysfakcji z procesu rekrutacji i selekcji, zarówno dla kandydatów, którzy otrzymali ofertę pracy, jak i tych, którym nie mogliśmy zaoferować zatrudnienia. Dzięki takiemu feedbackowi mogliśmy na bieżąco optymalizować działania pod kątem budowania pozytywnego Candidate Experience.

Zredefiniowaliśmy proces zatrudnienia, onboardingu i adaptacji. Wdrożyliśmy usprawnienia, które pozwoliły managerom na wcześniejsze planowanie nowych zatrudnień, nadając rekrutacjom formę cykliczności i powtarzalności. Nadaliśmy ramy tworzenia planów wdrożeniowych i adaptacyjnych, dzięki którym zarówno przełożony, jak i nowy pracownik wie, jakie elementy będą miały wpływ na ocenę i decyzję o kontynuowaniu współpracy. Powołaliśmy funkcję buddy’ego, czyli współpracownika, który pomaga nowemu pracownikowi sprawnie wejść do organizacji, a dla samego buddyego jest możliwością rozwoju nowych kompetencji. Również w tym procesie wprowadziliśmy szereg standaryzacji, pamiętając jednak o specyfice poszczególnych obszarów. Ciągła optymalizacja tego procesu jest możliwa dzięki feedbackowi, jaki zbieramy od wszystkich jego uczestników.

W 2018 roku bardzo dokładnie zajęliśmy się także zdefiniowaniem odpowiedzialności poszczególnych działów i stanowisk. Efektem tych prac było przygotowanie wystandaryzowanych opisów stanowisk pracy, które posłużyły nam jako baza do przeprowadzenia kolejnego procesu, mającego wpływ na zmiany w polityce płacowej i wprowadzenie m.in. nowego systemu premiowania. Przeszliśmy przez wartościowanie stanowisk pracy, zaktualizowaliśmy poziomy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz tabele płac i opracowaliśmy nowy system wynagradzania.

Dużo pracy poświęciliśmy także na kontynuację prac związanych z budowaniem marki pracodawcy. Bazując na wypracowanej w 2017 roku, w ramach Spółki, koncepcji kreowania silnego wizerunku Śnieżki jako pracodawcy, przełożyliśmy strategię Employer Branding na konkretne działania. Angażując w nie naszych pracowników – ambasadorów marki – przygotowaliśmy kampanię, której efekty zaprezentowaliśmy nie tylko w mediach społecznościowych, ale także na bezpośrednich spotkaniach z uczniami, studentami i absolwentami, m.in. podczas targów pracy. Głównym elementem kampanii stała się prezentacja Spółki poprzez sylwetki pięciu jej pracowników, których praca, postawa i zaangażowanie są wartością dla firmy. Wybrani na tej podstawie reprezentanci Spółki zostali mianowani ambasadorami marki. Każdy reprezentuje jeden z obszarów działania firmy (Magazyn Wyrobów Gotowych, Wydział Produkcyjny, Dział Badań i Rozwoju, Dział IT oraz Marketing Komunikacyjny).

Prace koncepcyjne nad kampanią EB poprzedziło wykonane w maju 2018 roku zewnętrzne badanie postrzegania Śnieżki jako pracodawcy, które na nasze zlecenie wykonał dom badawczy. Badanie zostało przeprowadzone lokalnie, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od siedziby Spółki. Grupę respondentów podzielono na specjalistów i pracowników fizycznych. Wnioski badawcze pozwoliły nie tylko na poznanie percepcji marki Śnieżka jako pracodawcy, ale także stały się merytorycznym podłożem do zbudowania przekazu kampanii Employer Branding. Wraz ze startem kampanii została uruchomiona nowa strona: www.kariera.sniezka.pl oraz nowe kanały marki na portalach Facebook, LinkedIn i Twitter.

Działania nad kampanią EB były dla nas jednocześnie impulsem do opracowania szerokiej koncepcji współpracy ze środowiskami szkolnymi i akademickimi, zdefiniowania potencjalnych form takiej współpracy i nakreślenia wstępnego harmonogramu prac. Realizacja działań w tym zakresie jest naszym celem na 2019 rok.

W działaniach HR-owych pamiętaliśmy także cały czas o rozwoju naszych pracowników. Prowadziliśmy kilka projektów rozwojowych, dedykowanych wybranym obszarom organizacji, jak również zapewnialiśmy naszemu zespołowi stały dostęp do szerokiego wachlarza działań rozwojowych, opartych na koncepcji blended learning. Mając przekonanie, że rozwój kompetencji jest najskuteczniejszy przez zdobywanie doświadczenia w praktyce, kontynuowaliśmy prace nad wdrożeniem w organizacji metodologii zarządzania projektami i angażowaliśmy pracowników do udziału w projektach. Przeprowadziliśmy też szereg warsztatów z tego zakresu. Bazując na opracowanych założeniach i zasadach pracy z projektami, w 2018 roku zrealizowaliśmy według przyjętej metodologii, kilka projektów pilotażowych. Umocowaliśmy organizacyjnie funkcje związane z zarządzaniem portfelem projektów i samymi projektami. Dalszy rozwój w tym obszarze jest naszym celem na kolejny rok.

Najważniejsze informacje o zatrudnieniu

W okresie sprawozdawczym, do 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Śnieżka wzrosło do 1 112 osób (na 31 grudnia 2017 roku Grupa zatrudniała 1000 osób). W FFiL Śnieżka SA zatrudnienie wzrosło z 731 osób na 31 grudnia 2017 roku do 773 osób na 31 grudnia 2018 roku.

Wzrost liczby pracowników w Grupie wynikał przede wszystkim z przejęcia Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA oraz zwiększenia zatrudnienia w FFiL Śnieżka SA. W 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała średniorocznie, w przeliczeniu na pełne etaty, 1 114 osoby, czyli o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku, kiedy było to 1 018 osób.

kobiety-mezczyzni

Dominująca część pracowników Grupy (60,7%) była w wieku 30-50 lat. Na ten przedział wiekowy przypadało 65% zatrudnionych kobiet oraz 59,2% zatrudnionych mężczyzn.

Udział zatrudnionych w Grupie kobiet jak i mężczyzn poniżej 30 roku życia był zbliżony do udziału pracowników powyżej 50 roku życia. Dla kobiet udziały te wynosiły odpowiednio 21,3% (poniżej 30 lat) i 13,7% (powyżej 50 lat), a dla mężczyzn 19,2% (poniżej 30 lat) i 21,6% (powyżej 50 lat).
2.1.1.1 Wskaźniki związane z zatrudnieniem

Wśród pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka przeważali mężczyźni – 31 grudnia 2018 roku zatrudnionych było 821 mężczyzn, którzy stanowili 73,8% ogólnej liczby zatrudnionych (co wynika między innymi z produkcyjnego charakteru działalności Grupy, z czym wiąże się wysoki odsetek stanowisk robotniczych w stosunku do ogólnej liczby stanowisk). Udział mężczyzn w strukturze zatrudnienia Grupy spadł w ciągu roku o 1,9 p.p.

Tabela 18.

Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w podziale na płeć (z Zarządem)

Większość pracowników Grupy posiadała umowy o pracę na czas nieokreślony – 64,2% według stanu na 31 grudnia 2018 roku (w tym 60,5% zatrudnionych kobiet i 65,5% zatrudnionych mężczyzn). Pracownicy posiadający umowę o pracę na czas określony byli głównie zatrudnieni w spółkach posiadających zakłady produkcyjne.

kobiety-mezczyzni2

Tabela 19.

Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę

Tabela 20.

Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według stanowisk (na 31.12.2018)

Tabela 21.

Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według miejsca pracy

Tabela 22.

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej Śnieżka

Wskaźniki związane z rozwojem i ocenami

W raportowanym okresie w Spółce udział w szkoleniach wzięło 430 osób (56% zatrudnionych). W grupie tej znalazło się 206 kobiet (93,6% kobiet zatrudnionych) oraz 224 mężczyzn (40,5% zatrudnionych).

Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w Spółce w 2018 r. wyniosła 9191, co w porównaniu do roku 2017 stanowi wzrost o ponad 260 godzin. Trend ten bezpośrednio wskazuje i potwierdza kierunek realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Spółka konsekwentnie stawia na rozwój wiedzy i kompetencji swoich pracowników, m.in. poprzez zachęcanie i umożliwianie im udziału w szkoleniach, ale też kreowanie okazji i ułatwianie dostępu do najlepszych źródeł teoretycznej i praktycznej wiedzy eksperckiej i managerskiej.

Tabela 23.

Dane dotyczące wartości i kosztów szkoleń w FFiL Śnieżka SA

Tabela 24.

Szkolenia zrealizowane w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Śnieżka (na 31.12.2018)

W 2018 zamknęliśmy kolejną edycję procesu Rozmów Rozwojowych, który jest formą zarówno oceny pracy i efektywności pracownika, jak również sposobnością do porozmawiania, przeanalizowania i zaplanowania dalszego rozwoju w organizacji. Promując kulturę ciągłego feedbacku i udzielając pracownikom informacji zwrotnej na bieżąco w ciągu całego roku, Rozmowy Rozwojowe są formą weryfikacji, podsumowania i domknięcia rocznego etapu w nieustannym procesie rozwoju pracownika.

Uczestnictwo w procesie Rozmów Rozwojowych w 2018 roku:

 • Liczba pracowników: 747 (25% kobiety, 75% mężczyźni);
 • Liczba osób uprawnionych do oceny: 727 (25% kobiety, 75% mężczyźni) – nie uprawnione do oceny osoby które były zatrudnione poniżej 3 miesięcy;
 • Liczba ocenionych osób: 629 (87% wszystkich uprawnionych do oceny);
 • Liczba nieocenionych osób: 98 (13 % wszystkich uprawnionych do oceny).

Powody nie otrzymania oceny: nieobecności dłuższe niż 3 miesiące (zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński/wychowawczy), zmiany organizacyjne.

Zarówno ocena, jak i działania zawarte w planie rozwoju opierają się o wartości organizacyjne. Proces jest wystandaryzowany – Księga Wartości, podręczniki dla przełożonego i pracownika oraz formularze odpowiednie do rodzaju stanowiska – są dokumentami, które pomagają w jednolity sposób przygotować się i przeprowadzić proces.

Tabela 25.

Liczba ocenionych pracowników w podziale na płeć

Tabela 26.

Liczba ocenionych pracowników w podziale na kategorię stanowisk

Pozostałe wskaźniki pracownicze

W Grupie Kapitałowej Śnieżka indywidualnie podchodzimy do poszczególnych przypadków rozwiązania umowy o pracę, starannie rozpatrując każdy przypadek, proponując działania uwzględniające interes pracownika. W Grupie daje się zauważyć stabilność zatrudnienia, o czym świadczy niewielka liczba rozstań z pracownikami z inicjatywy pracodawcy.

Tabela 27.

Udział zwolnień z inicjatywy pracodawcy w ogólnej liczbie zwolnień w Grupie Kapitałowej Śnieżka

W przypadku spółki Rafil zwolnienia z inicjatywy pracodawcy były przeprowadzone w ramach procedury zwolnień grupowych. Przyczyną decyzji o redukcji zatrudnienia była przede wszystkim potrzeba przeprowadzenia restrukturyzacji firmy Rafil z uwagi na dotychczasowy, nadmierny poziom zatrudnienia, nieadekwatny do stanu produkcyjnego i potrzeb pracodawcy. Likwidacja stanowisk związanych z produkcją przełożyła się na jednoczesną konieczność ograniczenia zatrudnienia w innych komórkach organizacyjnych firmy. Redukcja była konieczna, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i odzyskać rentowność.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka nie powołano dodatkowego programu emerytalnego dla pracowników. Spółka opłaca składki emerytalno-rentowe do ZUS od wszystkich przychodów pracowników. W 2018 roku wysokość składek po stronie płatnika wyniosła 7 449,47 tys. PLN. W Spółkach zagranicznych odprowadzano składki wymagane przez miejscowe prawo.

W Spółce obowiązują zasady równego traktowania pracowników w dostępie do wszystkich świadczeń, w tym do świadczeń pozapłacowych. W Spółce wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, w których kosztach partycypuje pracodawca. Na ich przyznanie nie ma wpływu ani rodzaj umowy, ani wymiar czasu pracy.

Świadczenia pozapłacowe:

 • benefity w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowywane posiłki.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka mają swobodę w korzystaniu z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, dotyczących min. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.

W 2018 roku 13 pracujących w Spółce kobiet skorzystało z urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich po urodzeniu dziecka, natomiast 27 pracowników – ojców wykorzystało przysługujące im urlopy ojcowskie.

Tabela 28.

Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/ ojcowskich w spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka

Naczelne zasady dotyczące zachowań etycznych definiuje Księga Wartości Organizacyjnych przyjęta przez FFiL Śnieżka SA w 2016 roku. W dokumencie tym wyróżniono siedem głównych zasad postępowania, a każdej z nich przypisano konkretne postawy, jakich oczekuje się od pracowników Spółki. Wdrożeniu Księgi towarzyszyła intensywna komunikacja oraz edukacja z zakresu zasad w niej zawartych.

W Spółce opracowano także mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu. Powołanie organu, jakim jest Komisja Antymobbingowa i wdrożenie regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu pozwala na pełne zabezpieczenie interesów pracowników w tym zakresie. Komisja, w której skład wchodzi siedmiu członków powołanych w ramach 3 letniej kadencji jest organem, którego zadaniem jest eliminowanie w Spółce zachowań rozumianych jako:

 • mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
 • molestowanie – należy przez to rozumieć niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, w tym również każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

W przypadku ewentualnych nadużyć zadaniem komisji jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W roku 2018 komisja nie rozpatrywała ani jednej sprawy związanej z naruszeniem zasad poszanowania praw człowieka.

Wszystkie zakłady spółki dominującej objęte są obowiązywaniem w nich regulaminu antymobbingowego. Naczelną zasadą zgłaszania naruszeń innych niż dotyczące zagadnień wchodzących w zakres prac Komisji Antymobbingowej jest kontakt z bezpośrednim przełożonym. Ewentualne wątpliwości członkowie zespołu mogą zgłaszać także m.in. za pośrednictwem przedstawicieli pracowników lub zlokalizowanych na terenie firmy stacjonarnych skrzynek kontaktowych

Wszyscy pracownicy FFiL Śnieżka SA są reprezentowani przez wybranych Przedstawicieli Pracowników. Jest to zespół trzech osób powoływanych na 4-letnią kadencję. Zakres ich działania obejmuje reprezentowanie interesów i opinii pracowników przed Zarządem oraz wszystkie aspekty pracy, w tym m.in. związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W raportowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały związki zawodowe.

Pracownicy Spółki (w tym częściowo Przedstawiciele Pracowników) uczestniczą także w pracach komisji powołanych w Spółce:

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
jej zadaniem jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakładowa Komisja Egzaminacyjna
egzaminuje 100% pracowników pracujących na stanowiskach pozakierownicznych.

Komisja Pożarowo-Techniczna
w jej skład powołane są służby inżynieryjno-techniczne Spółki dominującej, które w ramach czynności kontrolnych dokonują przeglądu terenu, obiektów i instalacji, będących w użytkowaniu spółki i stosownymi protokołami ustalają działania ochronne i zapobiegawcze konieczne do wykonania w celu usunięcia występujących zagrożeń dla zdrowia i życia oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowe i ewakuacji pracowników.

Zakładowa Komisja Antymobbingowa
zakres jej działań został omówiony w rozdziale dotyczącym praw człowieka.

Komisja Socjalna
rokrocznie dysponuje środkami ZFŚŚ, ustalając zasady ich wydatkowania i dostosowując je do potrzeb pracowników, posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dotyczące oceny sytuacji życiowej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu oraz wnioskuje o przyznanie tych świadczeń.

Komisja Przeglądowa Miejsc Gromadzenia Odpadów
działając w ramach Zintegrowanego Systemy Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku, przeglądu miejsc w których gromadzone są odpady. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport z Przeglądu Miejsc Gromadzenia Odpadów, zawierający wnioski, ustalone do realizacji podczas przeglądu.

Komisja Inspekcyjna Magazynu Odpadów oraz Urządzeń i Instalacji
działając w ramach Zintegrowanego Systemy Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku, przeglądu Magazynu Odpadów oraz Urządzeń i Instalacji. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport z Przeglądu Magazynu Odpadów oraz Raport z Przeglądu Urządzeń i Instalacji, zawierające wnioski, ustalone do realizacji podczas przeglądu.

Dodatkowym elementem wspomagającym działalność powyższej Komisji, jest opracowywany raz w roku, po jego zakończeniu, Raport Środowiskowy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, dający całościowy obraz działalności Spółki we wszystkich aspektach korzystania ze środowiska.

O wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa pracy świadczy niska ilość zdarzeń wypadkowych. W 2018 roku w Spółce zaistniało sześć takich zdarzeń, w tym jedno z nich miało charakter drogowy. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy i wszystkie były wypadkami indywidualnymi – lekkimi.

Wypadki te spowodowały w 2018 roku łącznie 235 dni niezdolności do pracy, natomiast tytułem odszkodowania za te wypadki ZUS nie wypłacał żadnych należności pieniężnych. Zestawiając wskaźniki częstości wypadków „Ww” oraz ciężkości wypadków „Wc” z roku 2017 ze wskaźnikami z 2018 roku należy zauważyć, że przy bardzo nieznacznym zwiększeniu się wskaźnika częstości wypadków z Ww=6,71 w roku 2017 do Ww=7,76 w roku 2018, nastąpiło bardzo wyraźne obniżenie poziomu wskaźnika ciężkości zaistniałych wypadków w 2018 roku, tj. przy Wc = 61,00 w roku 2017 do Wc=39,20 w roku 2018. Wypadków ciężkich, wypadków śmiertelnych oraz chorób zawodowych nie zarejestrowano.

Nie zarejestrowano również wypadków w drodze z domu do pracy i w drodze z pracy do domu. We wszystkich zdarzeniach wypadkowych przeprowadzone zostało dochodzenie powypadkowe, sporządzono stosowną dokumentację dla tych wypadków oraz ustalono okoliczności i przyczyny wystąpienia tych zdarzeń. W każdym z zaistniałych wypadków, Prezes FFiL Śnieżka SA pisemnym poleceniem służbowym, wydał do realizacji zalecenia w celu trwałego usunięcia przyczyn wypadkowych i wyeliminowania podobnych wypadków w przyszłości.

W spółkach zależnych na Ukrainie i Białorusi w raportowanym okresie nie zarejestrowano żadnych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W spółce Rafil odnotowano jeden indywidulany wypadek przy pracy, który został zakwalifikowany jako lekki i skutkował łącznie 89 dniami niezdolności do pracy. W spółce tej nie zarejestrowano wypadków ciężkich, wypadków śmiertelnych oraz chorób zawodowych.

W Spółce w sposób ciągły realizowane są działania z zakresu oceny ryzyka zawodowego. W 2018 roku przeprowadzono je m.in. w odniesieniu do stanowisk w nowo wydzielonym Dziale Komunikacji Marketingowej. Ocena ta dotyczyła w czterech stanowisk pracy, utworzonych w tym dziale – łączna liczba zatrudnionych pracowników na tych stanowiskach wynosi 17.

W 2018 roku przeprowadzono sześć powypadkowych analiz oceny ryzyka, odnosząc się ściśle do przyczyn wypadków, ustalonych w czasie dochodzenie powypadkowego. Karty podjętych działań korygujących i zapobiegawczych zostały włączone do aktualnej oceny ryzyka zawodowego w poszczególnych działach, wydziałach lub komórkach.

Istotnym elementem działań z zakresu BHP są szkolenia. W 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenia okresowe dla pracowników kierujących pracownikami dla łącznej grupy 13 osób. Równocześnie, na przestrzeni roku, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia okresowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień pożarowych, dla pięciu grup szkoleniowych. Z tej formy szkoleń skorzystało 231 pracowników, pracujących na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych.

Szkolenia te były prowadzone w oparciu o opracowane w Spółce programy szkoleń okresowych i objęły takie zagadnienia jak m.in.:

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;
 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
 • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;
 • problematyka związana z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;
 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka;
 • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, pożaru, wybuchu lub uwolnienia czynnika chemicznego do środowiska naturalnego. Zasady postępowania w sytuacjach wypadkowych, pożaru, wybuchu czy poważnej awarii przemysłowej.

W ramach ochrony zdrowia pracowników, polskie spółki Grupy, zgodnie z terminami ustalonymi przez lekarzy Poradni Medycyny Pracy, prowadzą systematyczny nadzór na zdrowiem zatrudnionych pracowników, poprzez profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne. Badania te wykonywane są w czasie godzin pracy na koszt pracodawcy, tj. przy równoczesnym zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia.

Również w spółkach zagranicznych, prowadzone są okresowe badania lekarskie, na bazie miejscowego prawa krajowego. Posiadanie ważnych badań lekarskich jest elementem niezbędnym, aby pracownik mógł zostać dopuszczony do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku.

Wszyscy pracownicy Grupy mają dostęp do właściwego wymaganego i bezpiecznego sprzętu i wyposażenia, oraz są zaopatrywani w środki ochrony indywidualnej na zasadzie wyposażenia indywidualnego lub stałej dostępności do tych środków.

W 2018 roku zespół BHP oraz Przeciwpożarowy FFiL Śnieżka SA przeprowadził szereg kontroli w wydziałach i komórkach Spółki oraz sformułował wnioski dotyczące koniecznej poprawy w zakresie zauważonych nieprawidłowości. Przeprowadzano również kontrole tematyczne oraz sporządzano wymagane opinie w tym zakresie. W 2018 roku zespół BHP dokonał oceny i sporządził 10 protokołów z oceny kontroli narażenia pracowników (Rich) oraz przeprowadził przegląd i zaopiniował 139 Instrukcji Technologicznych w zakresie bezpieczeństwa pracy związanego z procesem wytwórczym produkowanych wyrobów.

Celem tych działań było podnoszenie bezpieczeństwa pracy na stanowiskach produkcyjnych i ogólnego bezpieczeństwa pożarowego w Spółce.

Środowisko

Środowisko naturalne

Jako podmiot działający w branży chemicznej mamy świadomość, że aby nasze działania były przyjazne dla środowiska, konieczna jest najwyższa dbałość o odpowiedzialność na każdym etapie życia produktu – od jego projektowania, poprzez produkcję, do wdrożenia na rynek. Największa część naszej produkcji skupiona jest w strukturach FFiL Śnieżka SA i to jej przypisujemy wiodącą rolę w kwestii dbałości o zachowanie najwyższych standardów środowiskowych, przy jednoczesnej stopniowej implementacji nowych rozwiązań w tym zakresie na spółki zależne.

Działania ekologiczne w Spółce realizowane są według obowiązujących wymagań prawnych oraz procedur i instrukcji. Zarządzanie ochroną środowiska obejmuje procesy związane z działalnością Spółki dominującej w zakresie zakupów, produkcji, magazynowania, sprzedaży i analizuje je w odniesieniu do oddziaływania na środowisko naturalne. Dane z monitorowania i prowadzonych pomiarów są wykorzystywane m.in. do:

 • wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi;
 • oceny efektów działalności środowiskowej;
 • oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi;
 • śledzenia postępu w realizacji zobowiązań polityki środowiskowej;
 • oceny funkcjonowania procesów zarządzania ochroną środowiska.

Realizując przyjęte założenia i mając jednocześnie na uwadze stały nadzór technologiczny nad własnościami surowców i produktów gotowych, w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania „Ecolabel”, Spółka dąży do zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne. Wymogi środowiskowe realizowane są poprzez ciągły nadzór formalno-prawny i realizację zobowiązań określonych w decyzjach środowiskowych.

Cele środowiskowe Spółki obejmowały:

 • ochronę zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania wymagań środowiskowych;
 • kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, opakowaniami;
 • redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO);
 • ochronę wód i gruntu.

Harmonogram celów środowiskowych Spółki oznacza wskazanie konkretnych ram czasowych dla realizacji szczególnych zadań, określanych każdego roku w Planie inwestycyjnym, w odniesieniu do trzech podstawowych zasad:

 • utrzymania zgodności z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska;
 • zapobiegania zanieczyszczeniom;
 • ciągłego doskonalenia.

By zapewnić realizację celu środowiskowego, każdego roku są ustalane konkretne zadania środowiskowe, których realizacja jest ewidencjonowana przez Dział Inwestycji.

Dzięki prowadzonej ewidencji możliwa jest ocena oddziaływania na środowisko określonych aspektów działalności – zarówno tych definiowanych jako znaczące, jak i nie zaliczonych do znaczących, dla których obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych i innych.

Kluczowe aspekty środowiskowe

Jako znaczące w ramach działalności Spółki sklasyfikowane są następujące aspekty środowiskowe:

Wielkość emisji substancji lotnych do powietrza jest zależna od wielkości produkcji, która w 2018 roku FFiL Śnieżka SA była niższa r/r. W spółce ukraińskiej nastąpił nieznaczny wzrost wartości tego wskaźnika. W spółce białoruskiej wskaźnik wzrósł na skutek zwiększenia zużycia paliwa do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynów.

Zakłady Grupy emitują bezpośrednio i pośrednio gazy cieplarniane do środowiska. Główne źródła emisji bezpośredniej (CO2, N2O) to:

 • produkcja ciepła na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. (centralna woda użytkowa) dla budynków. Produkcja ta obejmuje spalanie paliw w piecach ciepłowniczych i powoduje emisje CO2 oraz w małych ilościach CH4i N2O;
 • transport indywidualny (samochody).

Zakłady Grupy poprzez zużycie energii elektrycznej z sieci, przyczyniają się również do pośredniej emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji tej energii.
FFiL Śnieżka SA:

 • Wielkość emisji CO2 w 2018r. – 896,774 Mg (co stanowi spadek w stosunku do roku 2017, kiedy emisja wyniosła 925, 334 Mg);
 • Wielkość emisji tlenków azotu w 2018r. – 0,754 Mg (co stanowi spadek w stosunku do roku 2017, kiedy emisja ta wyniosła 0,783 Mg).

Jak obrazuje powyższy wykres, wielkość ładunku emisji zanieczyszczeń jest wprost proporcjonalna do zużycia gazu.

Tabela 29.

Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych w FFiL Śnieżka SA

Odpady wytwarzane przez spółki Grupy segregowane są według rodzaju i kodu odpadu, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawodawstwa krajowego.

Spółka samodzielnie nie przetwarza odpadów, a wszystkie wytworzone odpady są kierowane do utylizacji, przetwarzania, wykorzystania itp. przez inne jednostki gospodarcze zajmujące się gospodarowaniem odpadami.

W Spółce wskaźnik obrazujący ilość odpadów niebezpiecznych względem wielkości produkcji w roku 2018 wzrósł w odniesieniu do 2017 roku w wyniku wytworzenia większej ilości odpadów z grupy niebezpiecznych, w tym szczególnie niepełnowartościowych towarów i wyrobów wskutek ich niezgodności.

W spółce Śnieżka-Ukraina wartość tego wskaźnika w 2018 roku wyniosła 0,0000097 i była niższa o 25% w odniesieniu do roku poprzedzającego, co wskazuje na działalność proekologiczną tej spółki.

W spółce białoruskiej wartość tego wskaźnika wyniosła 0, 0031 i była wyższa o 4,9% od 2018 roku. Należy zaznaczyć, że w spółce tej z całości wytworzonych odpadów niebezpiecznych wysegregowano 4,83 Mg i poddano recyklingowi (odzyskowi), co jest przykładem działania proekologicznego.

Procesy produkcyjne wyrobów gotowych w zakładach Grupy nie powodują bezpośredniego wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Odpady wytwarzane pośrednio powstają w wyniku prac towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu, linii produkcyjnej aparatów technologicznych, niepełnowartościowych i niezgodnych towarów i wyrobów).W Spółce wytworzono mniej odpadów innych niż niebezpieczne niż w roku 2018, co było efektem planowej pracy produkcji. W Spółce Śnieżka-Ukraina wartość tego wskaźnika w latach 2017-2018 utrzymywała się na zbliżonym poziomie, notując wzrost o 11%. W spółce białoruskiej w 2018 roku nastąpił wzrost wskaźnika o 309% w odniesieniu do roku 2017, ponieważ sfinalizowano utylizację surowców zidentyfikowanych jako niepełnowartościowe.Spółki Grupy prowadzą działania na rzecz zwiększania ilości surowców kierowanych do odzysku, poprzez obowiązującą zasadę segregacji odpadów i selekcjonowanie z nich materiałów według rodzajów możliwych do przetworzenia. Przykładem pozytywnych efektów działań proekologicznych w tym zakresie jest generowanie wciąż dużych ilości odpadów opakowań możliwych do przetworzenia w Spółce. Ich wytworzona, wprawdzie mniejsza ilość niż w roku 2017 jest wynikiem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy zaplecza magazynowego surowców o zbiorniki na surowce sypkie, co uskuteczniło transport cysternowy, a wykluczyło transport pojedynczych jednostek surowców.

Wykres prezentuje wprowadzanie rodzajów opakowań na rynek krajowy jako opakowania własnych towarów i wyrobów wprowadzanych do obrotu w odniesieniu wielkości produkcji.

FFiL Śnieżka SA bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych oraz współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych w tym zakresie. Proces ten odbywa się w odniesieniu do wymagań ustawowych. Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami. O efektywności wdrożonego systemu selektywnej segregacji odpadów świadczy proces wytwarzania odpadów segregowanych. Realizowany w sposób stały obowiązek segregacji odpadów, pozwala na uzyskanie efektów w zakresie ekologicznym oraz wymiernym – finansowym.

 • Szkolenie personelu w zakresie zmian w przepisach ochrony środowiska oraz o obszarze korzystania Spółki ze środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, zagrożeń i awarii środowiskowych, przeciwdziałania złym nawykom i uświadamiania o gospodarczych i ekologicznych skutkach powstawania odpadów i zanieczyszczeń oraz korzyściach z ograniczenia ich powstawania podnosi prestiż i generuje przewagę konkurencyjną. Przeprowadzono szkolenie załogi w zakresie zwiększenia świadomości z zakresu korzystania Spółki dominującej ze środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, występujących zagrożeń i awarii środowiskowych, przeciwdziałania złym nawykom i uświadamiania o gospodarczych i ekologicznych skutkach powstawania odpadów oraz korzyściach z minimalizacji ich powstawania. W roku 2018 przeszkolono 237osób, co stanowi wzrost o 19% w odniesieniu do roku 2017.
 • Prowadzony jest stały nadzór technologiczny nad właściwościami surowców stosowanych do produkcji oraz nadzór nad właściwościami produktu gotowego w zakresie spełnienia wymagań systemu Ecolabel. Przeprowadzana jest Ocena zgodności, Kontrola narażenia pracowników oraz Kontrola oddziaływania na środowisko dla każdego wyrobu gotowego, zgodnie z wymaganiami przepisów REACH w postaci Protokołów z kontroli.

Na przestrzeni 2018 roku wszelkie podejmowane działania organizacyjne i produkcyjne były realizowane w zgodności z założeniami Planu inwestycyjnego, a realizacja celów i zadań była nacechowana dbałością o środowisko naturalne. Dbałość ta przejawiająca się we wszystkich aspektach działalności Spółki dominującej, dała wymierne efekty w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzeniem tego faktu są m.in. wartości takie jak: wielkość liczbowa emisji do powietrza, ilość wytworzonych odpadów lub ścieków odprowadzanych do ziemi.

Monitorowanie zagadnień środowiskowych zachodzących w Spółce pozwala na określanie i wprowadzanie właściwych metod postępowania w procesach wytwórczych jej zakładów.

Spółki Grupy posiadają niezbędne decyzje środowiskowe, wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, wypełniając przy tym obowiązki sprawozdawcze, stosownie do przepisów w krajach, gdzie są zlokalizowane.

W związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej, Spółka dominująca korzysta ze środowiska i wnosi opłaty za korzystanie z niego. Koszty te można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 • koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska: do których zalicza się opłaty z tytułu emisji związków do powietrza, w wyniku realizacji produkcji farb i lakierów, spalania gazu w kotłach, spalania paliw w silnikach spalinowych, odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu i przyległych parkingów;
 • koszty pośredniego korzystania ze środowiska, obejmujące opłatę za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, związaną z wprowadzaniem opakowań z wyrobami na rynek krajowy, w tym opłatę za zorganizowanie systemu zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych i kampanię edukacyjną, oraz opłatę za utylizację i unieszkodliwianie odpadów.

W 2018 roku FFiL Śnieżka SA nie poniosła kar pieniężnych i opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska oraz nie dopuściła się żadnych niezgodności w tym zakresie, co potwierdza dużą dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialność administracyjną. W raportowanym okresie Grupa nie poniosła także żadnych – finansowych ani pozafinansowych – sankcji z tytułu naruszenia prawa lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Grupa Kapitałowa Śnieżka ponosi koszty z tytułu korzystania ze środowiska. Wysokość obciążenia finansowego w 2018 roku była porównywalna do roku 2017. Całość obciążenia finansowego, to opłata dotycząca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Przepis Prawa wodnego zwolniły Spółkę z wnoszenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych do ziemi.

Działalność Grupy względem środowiska nie była w raportowanym okresie przedmiotem skarg z tytułu negatywnego wpływu na naturalne zasoby przyrody, co świadczy o pozytywnym odbiorze społecznym działalności produkcyjnej Śnieżki.

Z zamieszczonych w niniejszym dokumencie danych dotyczących działalności środowiskowej FFiL Śnieżka SA wypływają następujące wnioski:

Spółka:

 • posiada niezbędne decyzje na korzystanie ze środowiska;
 • wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze;
 • wyniki pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń do powietrza i ścieków nie wykazują przekroczeń i są zgodne z wydanymi decyzjami;
 • gospodarka odpadami jest zgodna z posiadanymi pozwoleniami oraz zawartymi w nich limitami oraz przynosi zamierzone efekty ekonomiczne.
Zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji w zakładach Spółki r/r nie podlegało znaczącym zmianom. Różnice występujące w poszczególnych zakładach wynikały między innymi z:

 • Brzeźnica: w związku z oddaniem do użytku łącznika pomiędzy budynkami A i B oraz wysokimi temperaturami w okresie letnim zwiększyło się zapotrzebowanie na wykorzystanie klimatyzacji ze względu na zwiększoną ilość pomieszczeń biurowych - wzrost kosztów energii na jednostkę produkcji. Wielkość zużycia energii oraz koszty całkowite uległy spadkowi w odniesieniu do 2017 roku w związku z obniżeniem wielkości produkcji. Częściowo zmodernizowano także oświetlenie na hali Magazynu Wyrobów Gotowych, na oświetlenie LED, co spowodowało roczną oszczędność zużycia energii o 41,304 MWh.
 • Lubzina: Zwiększono moc umowną co spowodowało wzrost kosztów stałych za energię, w związku z uruchomieniem nowej stacji transformatorowej oraz zwiększenie mocy produkcyjnej przez zainstalowanie dwóch dodatkowych disolwerów o mocy 200 kW oraz 130 kW. Średnia cena energii uległa obniżeniu w związku z niską ceną zakupu. Zużycie energii na jednostkę produkcji wzrosło w związku z wymogami technologii produkcji.
 • Pustków: zużycie energii oraz udział w kosztach produkcji pozostał na podobnym poziomie do roku 2017, z kolei średnia cena energii oraz koszty energii na jednostkę produkcji obniżyły się ze względu na niższą cenę zakupu energii w odniesieniu do roku 2017.

W spółkach zależnych na Ukrainie i Białorusi zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji w latach 2017-2018 utrzymywało się na zbliżonym poziomie.

Działalność Spółki, zgodna z wymogami środowiskowymi, wyraża się w zakresie: efektywnego zużycia surowców i energii, normatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalnej gospodarki odpadami i opakowaniami, a także poprzez stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych. Realizacja nowych inwestycji bazuje na najnowszych dostępnych technologiach. Nieustannie poszukuje się także rozwiązań technologicznych, dzięki którym możliwe będzie dalsze poprawianie parametrów środowiskowych w różnych aspektach działalności.

Przykładem takiego działania było zainstalowanie w roku 2018 zespołu filtracyjnego do oczyszczania powietrza z pyłów suchych, uwalniających się podczas prowadzonych procesów technologicznych z udziałem materiałów niepalnych o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%.

Zastosowanie nowoczesnej konstrukcji filtra o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza na poziomie 99,98% dla cząstek powyżej 0,5 µm pozwoliło pogodzić aspekty równoczesnego spełnienia wysokiego poziomu wymagań:

 • dla środowiska pracy nowych i istniejących stanowisk pracy,
 • eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych.

Prowadzone na bieżąco wpisy w dzienniku przeglądów zespołu filtracyjnego pozwalają na ciągłe monitorowanie sprawności urządzenia i ocenę zachowania poziomu emisji do środowiska naturalnego.

Zastosowane urządzenie o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza pozwala w przyszłości na jego recyrkulację do wnętrza hal bez pogorszenie warunków pracy. Produkty filtracji powietrza – zanieczyszczenia uznane za odpad są gromadzone w pojemnikach i kierowane w całości do utylizacji, przetwarzania, wykorzystania itp. przez inne jednostki gospodarcze zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Grupa na bieżąco monitoruje swój wpływ na środowisko, prowadząc ewidencje obejmujące informacje i dane o zakresie i wielkości korzystania ze środowiska. Monitoruje zużycie mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i opakowań wprowadzanych w odniesieniu do wielkości produkcji.

Woda wykorzystywana w zakładach Spółki dominującej pochodzi z sieci, tym samym Spółka nie korzysta ze źródeł wody, które mogłyby negatywnie ingerować w zasoby wodne regionu. Spółka nie przetwarza wody w celu ponownego wykorzystania.

Grupa nie posiada zakładów zlokalizowanych w obszarach chronionych ani na terenach wartościowych pod względem bioróżnorodności. Tym samym jej zakłady i produkty nie wywołują zagrożeń dla tego typu terenów. Grupa nie dystrybuuje ani nie wykorzystuje w produkcji substancji zubożających warstwę ozonową.

Jakość

Łańcuch wartości

Świadomość odpowiedzialności ponoszonej za: jakość, wpływ na środowisko naturalne, znajomość i przestrzeganie obowiązujących postanowień zawartych w wymaganiach prawnych, procedurach, instrukcjach i odpowiednich dokumentach – budują w Grupie Kapitałowej Śnieżka „kulturę jakości”. Taki styl zarządzania jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby rynku i oczekiwania klientów.

Procesy istotne w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę, zostały zidentyfikowane na poziomie Spółki. Mają one bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych i podlegają bieżącemu monitorowaniu. Ich identyfikacja, a następnie wskazanie komórek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, pozwalają na precyzyjne wskazanie działów, odgrywających kluczową rolę w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę. Naczelną rolę odgrywa tu dążenie do najwyższej jakości procesów, wywodzone od dążenia do najwyższej jakości produkowanych wyrobów.

IMG

W schemacie zostały wskazane także obszary (przypisane konkretnym działom), które odgrywają kluczową rolę w generowaniu łańcucha wartości Grupy Kapitałowej oraz powiązania zachodzące pomiędzy tymi obszarami.

Zakres procesowy:

 • procesy główne: Marketing i określenie wymagań klienta, Projektowanie, Zakupy, Produkcja, Sprzedaż;
 • procesy zarządzania związane z doskonaleniem;
 • procesy wspomagające, do których należą zasoby rozumiane jako: zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy.

Pierwszym elementem w procesie zapewnienia jakości wyrobów jest poznanie oczekiwań klienta i wymagań rynku, identyfikowanych poprzez zlecane badania (MARKETING). Założeniem następujących po tym etapie procesów technologicznych (PROJEKTOWANIE) i produkcyjnych (PRODUKCJA) w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne jest:

 • stosowanie wysokiej jakości komponentów (ZAKUPY),
 • ścisła kontrola procesów na poszczególnych szczeblach,
 • szczegółowe badania produktu końcowego,
 • monitoring zakresu korzystania z zasobów środowiska oraz wysoki standard zasad BHP.

Zaprojektowany w powyższych ramach wyrób trafia na rynek, gdzie ponownie monitorowane jest zadowolenie klienta (badania wewnętrzne i zewnętrzne). Odbiór produktu przez rynek jest podstawą doskonalenia wyrobów już obecnych na rynku i inspiracją do generowania nowych rozwiązań produktowych.

Dostawcy (źródła zaopatrzenia)


W ramach prowadzonej działalności, Grupa Kapitałowa Śnieżka wykorzystuje wiele surowców i materiałów technicznych, takich jak biel tytanowa, rozpuszczalniki, pigmenty i wypełniacze oraz żywice. Grupa korzysta z wielu źródeł zaopatrzenia, współpracując z podmiotami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Zakupy surowców strategicznych Grupa realizuje u dostawców posiadających znaczące zdolności produkcyjne – przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego stopnia dywersyfikacji.

Grupa ma podpisane umowy zaopatrzeniowe z wszystkimi kluczowymi dostawcami. Równocześnie stale poszukuje nowych dostawców krajowych i zagranicznych, w celu zoptymalizowania źródeł zaopatrzenia, obniżenia kosztów czy skrócenia czasu dostaw. W każdym przypadku Grupa prowadzi szczegółowe analizy ofert, aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki zakupu surowców, materiałów technicznych czy urządzeń.

W ocenie Zarządu Spółki, obecne umowy zaopatrzeniowe nie powodują̨ uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na działalność całej Grupy Kapitałowej.

W roku 2018 roku rozpoczęto działania na rzecz umieszczenia w umowach z dostawcami klauzul dotyczących ochrony praw człowieka oraz różnorodności. Obszar ten został zidentyfikowany jako istotny z punktu widzenia obowiązujących w Grupie Kapitałowej Śnieżka polityk i podjęto decyzję o stopniowej implementacji istniejących w nich kluczowych zapisów na dostawców.

W związku z powyższym w roku 2018 wdrożono dokument „Warunki współpracy z dostawcami w oparciu o polityki Grupy Kapitałowej Śnieżka”. Naczelnym założeniem dokumentu, wdrożonego jako integralna część umów ze stałymi dostawcami, jest zwiększenie kontroli nad łańcuchem dostaw, zachowanie transparentności oraz budowanie trwałych relacji z dostawcami. Pozwala także na wielowymiarową ocenę nowych podmiotów współpracujących oraz na wdrożenie mechanizmów skargowych.

W ramach powyższego dokumentu w roku 2018 kluczowi stali dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka zostali zapoznani z politykami Grupy w zakresie:

 • Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Przeciwdziałania Korupcji Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Zaangażowania Społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka;

Stali dostawcy Grupy, podpisując dokument przedstawiający ww. Polityki, zadeklarowali podejmowanie etycznych działań biznesowych. Warunki współpracy obowiązują wszystkich tych dostawców, bez względu na rodzaj działalności, miejsca działalności czy różnice kulturowe.

Ponadto w Dziale Zakupów opracowywana jest Polityka Zakupów w oparciu o wartości Spółki. Zakończenie prac oraz wdrożenie planowane jest w 2019 roku.

Należy nadmienić, że transparentność działań rynkowych, także w zakresie zakupów, to dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyznacznik dobrej współpracy z różnymi podmiotami, w zgodzie ze zdefiniowanymi w Spółce wartościami organizacyjnymi. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj wartości „Współpraca, szacunek i zaufanie”, która jest podstawą wszelkich relacji biznesowych.

Nasze produkty


Produkt to wyznacznik naszych działań. W nim wyraża się kreatywność i dążenie do najwyższej jakości, a także spójność z oczekiwaniami klientów. To właśnie tworzeniu nowych rozwiązań produktowych i udoskonalaniu tych już istniejących poświęcamy swój czas i zasoby, kreując nasze marki i rozbudowując ich portfolio.

Produkcja wyrobów bazuje na stworzonej w Dziale Badań i Rozwoju recepturze, której projektowanie jest procesem złożonym. Gotowy produkt to mieszanina wielu surowców, z których każdy pełni swoje istotne funkcje. Na etapie projektowania wyrobu surowce dobierane są tak, by finalny wyrób spełniał założone parametry użytkowe, był zgodny z wymogami prawnymi, a w efekcie końcowym przełożył się na zadowolenie klienta. W etapie badań zaprojektowana mieszanina surowców jest testowana laboratoryjnie i aplikacyjnie, po czym – jeśli spełnia wszelkie wymagania – przekłada się ją na dużą skalę, tzn. na właściwą produkcję. Jeśli zachodzi potrzeba zmian surowcowych w wyrobie, przechodzi on proces podobny do tego, który miał miejsce na etapie jego projektowania. Zamieniany surowiec oceniany jest pod kątem zgodności formalno-prawnej, a następnie sprawdza się jego kompatybilność z dotychczasową recepturą i testuje się jego parametry. Na etapie końcowym wyroby oceniane są pod kątem jakościowym, za pomocą licznych, zgodnych z normami badań.

W aspekcie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi zwraca się uwagę przede wszystkim na wygodę i bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Wyroby projektowane są w zgodzie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno prawa budowlanego jak i rozporządzeń zewnętrznych: REACH oraz CRP. Każdy wyrób posiada kartę charakterystyki, kartę techniczną oraz może posiadać dodatkowe certyfikaty (wymagane lub dobrowolne).

Powyższe procesy regulują zapisy procedur: Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów, Procedura Zarządzania Procesem Produkcji, Procedura Kontroli Wyrobu, Procedura Postępowania z Niezgodnościami.

Oferta produktowa jest jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej Grupy i Spółki. Obserwacja rynku, bieżąca analiza wyników sprzedaży i sytuacji w sektorze farb i lakierów są jednymi z istotniejszych procesów prowadzonych w poszczególnych spółkach Grupy. Następstwem tego są działania rozbudowujące lub restrukturyzujące ofertę produktową. Na sezon 2018 przygotowano wiele zmian, które dotyczyły wyrobów marki Magnat. Na rynku pojawiły się produkty Magnat Ceramic w zmodyfikowanej szacie graficznej, która skuteczniej pozwala na prezentację ważnych dla konsumenta cech produktu. W wyniku przeprowadzonych badań konsumenckich podjęto także decyzję o rebrandingu farby redukującej poziom formaldehydu – Magnat Sypialnia Pokój Dziecka, która w została włączona w linię farb ceramicznych pod nową nazwą – Magnat Ceramic Care. Modyfikacje dotknęły także ofertę kolorystyczną tego wyrobu.

Wprowadzony w 2018 roku do oferty marki Magnat Grunt uzupełnia ofertę wyrobów do malowania ścian. Formuła tego produktu stabilizuje malowane podłoże, zwiększając przy tym wydajność oraz trwałość farb wewnętrznych, zarówno ceramicznych, jak i lateksowych.

W omawianym okresie farba Ultra Mat, obecna wcześniej w ofercie marki Magnat, pojawiła się na rynku w odświeżonej szacie graficznej i w zmodyfikowanej recepturze. Nowa grafika opakowania, spójna z pozostałymi produktami marki, ułatwia klientowi łatwą identyfikację najważniejszych cech produktu, wyszczególnionych na czole opakowania. Dodatkowo właściwości produktu, sprawiają, że Magnat Ultra Matt to farba dedykowana zarówno do wykonawców, jak i klientów malujących na własne potrzeby. Spółka wiodąca intensywnie pracuje nad rozszerzeniem portfolio. Pod koniec roku 2018 w ofercie marki Magnat pojawił się nowy produkt – lateksowa farba emulsyjna do ścian Creative White. Brak smug, wysoka wydajność oraz antyrefleksyjność powłoki sprawia, że produkt ten dobrze sprawdza się podczas malowania dużych powierzchni jest świetną propozycją również dla profesjonalistów. W ubiegłym roku zmiany w portfolio miały miejsce także w marce Foveo Tech. Na rynku pojawił się nowy produkt oraz wprowadzona została nowa paleta kolorystyczna, która znakomicie wpisuje się w aktualne trendy, wśród których należy wyróżnić popularność kolorowych, kreatywnych elewacji budynków. Nowa oferta wprowadzona w ubiegłym roku pozwala na uzyskanie 318 kolorów w ramach siedmiu stref kolorystycznych.

Trwałość koloru, skuteczna ochrona powłoki przed zagrożeniami biologicznymi, łatwa aplikacja oraz wysoka paroprzepuszczalność – to tylko niektóre z cech nowej silikatowo-silikonowej Farby Fasadowej Foveo Tech FSS 20. Wybierający rozwiązania Foveo Tech inwestorzy w ubiegłym roku mogli również skorzystać ze zmienionej kolorystyki tynków mozaikowych. Nowością w 2018 roku w ofercie tynków mozaikowych Foveo Tech było również kruszywo mikroziarniste oraz nowy dodatek uszlachetniający tynki, w postaci płatków miki. Rozwiązania te pozwalają na nadanie elewacji subtelnych refleksów, widocznych przy odpowiednim oświetleniu.

Równolegle z opracowywaniem nowych wyrobów Spółka wiodąca prowadziła także prace dotyczące oferty już istniejącej, wprowadzając niezbędne modyfikacje receptur i oferty kolorystycznej poszczególnych marek.

Nad rozwojem portfolio produktów pracują także poszczególne spółki zależne. Istotne zmiany dotknęły ofertę spółki Śnieżka-Ukraina. Wprowadzono na rynek nową linię farb do ścian pod nazwą Platinium, która jest flagową kolekcją pod marką Śnieżka. W portfolio Śnieżka Platinium znajduje się 6 produktów: lateksowe farby do ścian Śnieżka Platinium Modern oraz Śnieżka Platinium Classic, specjalistyczna farba do dedykowana do kuchni i łazienek: Śnieżka Platinium Kitchen-Bath, farba do pokoi dziecięcych: Śnieżka Platinium Kids, akrylowa farba do sufitów: Śnieżka Platinium Ceiling oraz farba tablicowa: Śnieżka Platinium Magic. Nowe wyroby zostały wprowadzone na rynek w drugiej połowie 2018 roku.

Naszym celem jest dostarczanie konsumentom produktów i usług, które w pełni zaspokajają ich potrzeby. Dlatego na drodze tworzenia rozwiązań produktowych kluczowe są dla nas odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy ofertowane produkty są zgodne z oczekiwaniem klientów?
 • Czy klienci są zadowoleni z oferowanych produktów?

Aby ocenić satysfakcję i lojalność klientów Spółka dominująca monitoruje:

 • wielkość sprzedaży;
 • udziały w rynkowe;
 • opinie konsumentów ostatecznych.

Do badania satysfakcji konsumentów ostatecznych Spółka dominująca wykorzystuje wskaźnik Net Promoter Score (NPS). Zaletą tego wskaźnika jego prostota i brak skomplikowanej procedury badania klientów. Polega na zadaniu konsumentom pytania „Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/Pani markę X przyjaciołom, kolegom lub rodzinie?”. Badani na 10-stopniowej skali oceniają swoją skłonność do polecenia marki. Wyniki grupowane są w trzech kategoriach: krytyków marki, obojętnych oraz promotorów marki. Klienci pytani o skłonność polecenia marki biorą pod uwagę całość swoich doświadczeń związanych z marką, czyli jakość produktu, ocenę obsługi, kosztów produktów, innych doświadczeń wynikających z customer experience. W celach porównawczych monitorujemy poziom wskaźnik NPS również dla głównych konkurentów. Opierając się o założenia metodologiczne wskaźnika NPS, Spółka dominująca dwa razy w roku (fala wiosenna oraz fala jesienna) prowadzi badanie ilościowe konsumentów ostatecznych. Ilość badanych odpowiada reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Poziom wskaźnika NPS weryfikowany jest dla najważniejszych marek oraz kategorii farb kolorowych. Poziom NPS w badaniu realizowanym jesienią 2018 dla marki Magnat wyniósł 59 pkt. i w porównaniu do innych marek farb osiągnął najwyższą z wartości.

Działamy zgodnie ze zdefiniowaną strategią marketingową, która pozwala realizować kluczowe cele biznesowe Grupy i Spółki, w centrum uwagi stawiamy konsumentów, tak aby dostarczyć im maksimum satysfakcji z kupowanych produktów, przy jednoczesnym zapewnieniu firmie oczekiwanych wyników.

W raportowanym okresie przeprowadziliśmy szereg działań komunikacyjnych wspierających cele sprzedażowe. Kampania telewizyjna dla marki Magnat oraz prowadzona loteria „Kasa w zasięgu ręki”, a także kampanie digitalowe to tylko wybrane formy wsparcia naszych produktów. Pod koniec roku prowadziliśmy kampanię billboardową dla farby Magnat Ceramic Care. W dużych miastach, w których mieszkańcy są szczególnie narażeni na zanieczyszczenia powietrza, pojawiły się tablice z reklamą farby oczyszczającej powietrze z formaldehydu – Magnat Ceramic Care.

W okresie wiosenno-letnim prowadziliśmy także działania dla produktów marki Vidaron. Ich głównym elementem była loteria konsumencka „Wygraj spokój na lata”, komunikowana w radio, w punktach sprzedaży, a także w Internecie.

W mniejszym zakresie wspieraliśmy reklamowo inne produkty z portfolio Spółki, w tym ofertę systemu dociepleń marki Foveo Tech, w przypadku, której działania głównie były kierowane do wykonawców.

W raportowanym okresie Spółka prowadziła także różnego rodzaju działania marketingowe na wybranych rynkach zagranicznych. Również spółki zależne: Śnieżka-Ukraina oraz Śnieżka-BelPol realizowały zaplanowane przez siebie aktywności reklamowe. Na terenie Ukrainy miała miejsce kampania bilboardowa dla nowej linii produktów: Śnieżka Platinium oraz różnego rodzaju działania w Internecie wspierające pozostałe produkty marek Śnieżka, Vidaron oraz Foveo Tech. Spółka zależna – Śnieżka-Ukraina, kontynuowała realizację programu partnerskiego, a w ramach prowadzonych działań kolejne sklepy zostały włączone do sieci salonów i sklepów firmowych Śnieżka.

Na rynku białoruskim spółka Śnieżka-BelPol prowadziła działania wspierające dla marek Śnieżka oraz Vidaron. W celu wsparcia sprzedaży produktów drugiej z marek zorganizowano również loterię konsumencką, która była komunikowana w radio, na bilboardach, a także na materiałach POSM.

Wyraźny, oryginalny, jednoznaczny i atrakcyjny dla nabywców wizerunek marki jest niezwykle istotny, by osiągnąć rynkowe powodzenie, dlatego przez cały rok marki są wspierane poprzez różne akcje i działania w Internecie, social mediach oraz przy wsparciu influencer marketingu. Kładziemy duży nacisk na analizę danych i pracę na KPI. Efektywność działań marketingowych sprawdzamy dwutorowo. Prowadzimy regularne badania wskaźników marki, badania wizerunku oraz analizy konkurencji.

Dokładamy starań, aby tworzone przez nas komunikaty marketingowe były zgodne z najwyższymi standardami rynkowymi i etycznymi. W 2018 roku w prowadzonych przez nas działaniach marketingowych nie było żadnego przypadku naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas niezwykle ważne. Dbamy o to, żeby dane pozostały zawsze poufne i bezpieczne. W raportowanym okresie do spółek należących do Grupy Kapitałowej nie były kierowane skargi dotyczące naruszeń prywatności klientów lub utraty danych klientów. Dzięki procedurom obowiązującym w firmie nasi Klienci mogą być pewni, że ich dane są w pełni bezpieczne.

Działalność badawczo-rozwojowa

Centrum Badań i Rozwoju („CBiR”), będące własnością FFiL Śnieżka SA, to jednostka skupiająca działy badawcze Grupy. W skład CBiR wchodzi między innymi jedyne w branży Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA (Nr AB 855). Do zadań CBiR należy także nadzór nad procesami produkcyjnymi w zakładach Grupy.

Centrum Badań i Rozwoju ściśle współpracuje ze spółkami zależnymi m.in. w zakresie:

 • kontroli surowców,
 • opracowywania i optymalizacji receptur wyrobów,
 • tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i ich testowania,
 • kontrolowania jakości wyrobów już istniejących.

CBiR monitoruje także na bieżąco rynek surowców oraz pojawiające się nowe rozwiązania w zakresie projektowania oraz wytwarzania farb i lakierów, by następnie wykorzystać je w procesie tworzenia nowych, innowacyjnych produktów oraz w optymalizacji procedur wyrobów będących już w portfolio Grupy. Nieustające zmiany w prawodawstwie europejskim oraz konieczność dostosowania się do nich były źródłem wprowadzenia przez Grupę koniecznych zmian w niektórych wyrobach.

W 2018 roku zespół Centrum Badań i Rozwoju pracował nad wprowadzaniem na rynek nowych oraz udoskonalaniem już istniejących produktów. Efektem tych prac są:

 • nowa oferta kolorystyczna wyrobów zewnętrznych farb i tynków oferowanych w ramach marki Foveo Tech. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz najnowszym trendom kolorystycznym, specjaliści CBiR – we współpracy z projektantami z ASP w Krakowie – zaprojektowali nową kolekcję kolorystyczną zawierającą 318 kolorów;
 • tynk mozaikowy w drobnej granulacji i farbę fasadową silikatowo-silikonową FSS-20 marki Foveo Tech;
 • farba Śnieżka Extra Fasadowa biała/baza A-BU dostępną w systemie kolorowania NCS Cascade dla spółki Śnieżka-BelPol Wspólna Sp. z o.o.;
 • seria farb Śnieżka Platinium Śnieżkę Platinium Modern dostępną w systemie kolorowania NCS, Śnieżkę Platinium KIDS, Platinium Classic oraz Śnieżkę Platinium Kuchnia i Łazienka dostępne w kolekcji NCS CASCADE, a także Śnieżkę Platinium Ceiling, Śnieżka Platinium Magic dla spółki Śnieżka-Ukraina.

Ponadto w 2018 roku zespół Centrum Badań i Rozwoju pracował aktywnie w zakresie wzajemnej wymiany wiedzy i poznawania produktów znajdujących się w portfolio Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA. W spółce tej produkowane są przede wszystkim specjalistyczne wyroby dedykowane do ochrony metali, w tym produkty dedykowane dla klientów przemysłowych. Wymiana know-how stwarza dla Grupy nowe możliwości wypracowania synergicznych rozwiązań. Jednocześnie pewnym wyzwaniem stała się potrzeba unifikacji procesów i procedur postępowania.

Kierunek prac dla specjalistów CBiR w 2018 roku wyznaczały wdrożenia planowane na 2019 rok.

Wszystkie wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową Śnieżka są poddawane ocenie pod względem ich wpływu na zdrowie użytkowników oraz klasyfikowane przez Zespół Dokumentacji Produktowej.

Poza spełnianiem wymagań certyfikacji obowiązkowej, w Grupie podejmowane są działania w celu pozyskiwania dodatkowych, dobrowolnych certyfikatów.

Znak Ecolabel to europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów.

Oznakowanie produktu zawierające klasę emisji z powłoki Lotnych Związków Organicznych, zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 z dnia 23 marca 2011r. w sprawie oznakowania wyrobów budowlanych dotyczącym emisji.

Certyfikat wydany przez brytyjską jednostkę certyfikującą BBA dla złożonego systemu izolacji cieplnej. ziała BBA jest uznawana w branży budowlanej za symbol jakości i bezpieczeństwa, który zapewnia przydatność produktu do jego zamierzonego zastosowania.

Certyfikat PN jest wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Znak jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa oraz potwierdza, że wyrób został poddany przez PKN certyfikacji.

Europejska Ocena Techniczna dla złożonego systemu izolacji cieplnej – czyli udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny.

Dokumentem potwierdzającym najwyższe parametry użytkowe produktów wchodzących w skład systemu ociepleń FOVEO TECH S jest Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0022.

Dokument ten obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz potwierdza, że produkty wchodzące w skład systemu charakteryzują się najwyższymi parametrami użytkowymi m.in. w zakresie odporności na uderzenia, odporności na ogień, paroprzepuszczalności oraz odporności przy zmiennych cyklach cieplnych i wilgotnościowych.

Europejska Ocena Techniczna jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym jakość i trwałość w zakresie materiałów budowlanych w Europie.

Krajowa Ocena Techniczna – jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych, tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Republiki Mołdawskiej.

Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Białorusi jest potwierdzeniem jakości wyrobów zgodnie z obowiązującymi normatywnymi aktami prawnymi.

Deklaracja Zgodności GOST R to oficjalny dokument, który potwierdza zgodność bezpieczeństwa produktów i ich jakoś z wymaganiami określonymi w przepisach prawa rosyjskiego.

Bezpieczeństwo zabawek
Produkty oznaczone symbolem „bezpieczeństwo zabawek” spełniają wymagania norm PN-EN 71-2 w zakresie palności oraz PN-EN 71-3 w zakresie migracji określonych pierwiastków.

Benefit potwierdza, że wyrób może być stosowany z powodzeniem do malowania zabawek.

Potwierdzeniem staranności w zakresie przejrzystości komunikatów stosowanych na opakowaniach jest brak istotnych naruszeń w tym obszarze i stały monitoring stosowanego znakowania w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie. W raportowanym okresie nie wykazano przypadków niezgodności z regulacjami lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo. Zanotowano dwa przypadki niezgodności w zakresie informacji i poprawnego znakowania produktów. W obydwu przypadkach korekta działań została zastosowania niezwłocznie po identyfikacji nieścisłości i nie wiązała się z karami finansowymi. Na opakowaniach naszych produktów znajdują się informacje na temat: ich składu, bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz sposobu ich utylizacji. Na opakowaniach nie znajduje się informacja na temat pochodzenia komponentów produktu.

Poprzednie Zasady zrównoważonego rozwoju
Następne Działalność społeczna