Perspektywy i plany rozwoju Grupy

Grupa konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju polegającą na koncentracji działalności w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej oraz na budowaniu na tych rynkach pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych.

Perspektywy i czynniki istotne dla wyników Grupy

W ocenie Zarządu Spółki główne czynniki, które będą̨ miały wpływ na wyniki osiągane przez Grupę w kolejnych latach, to:

 • zwiększenie obecności Grupy na rynku węgierskim poprzez nabycie udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft. – rynek węgierski będzie drugim (po rynku polskim) rynkiem Grupy pod względem skali sprzedaży i przychodów;
 • sytuacja makroekonomiczna na głównych rynkach (Polska, Węgry, Ukraina, Białoruś) – w tym koniunktura w sektorze budowlanym;
 • zmiany popytu na farby i lakiery na głównych rynkach;
 • zmiany cen surowców używanych do produkcji;
 • zmiany kursów walutowych (szczególnie EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN, UAH/PLN, BYN/PLN) – w tym ewentualna dewaluacja hrywny ukraińskiej oraz rubla białoruskiego;
 • dynamika sprzedaży wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Rynek

W 2019 roku Zarząd Spółki oczekuje wzrostu wartości rynku farb i lakierów w Polsce i na Ukrainie – nawet w przypadku utrzymania się wolumenów sprzedaży na zbliżonych poziomach.

Oczekiwany wzrost wartości rynku farb i lakierów w Polsce i na Ukrainie jest oparty na założeniu, że w przyszłości utrzyma się obserwowany w 2018 roku trend wybierania przez klientów produktów droższych (z segmentów value for money i premium), charakteryzujących się wyższą jakością. W przypadku kontynuacji tego trendu, nawet w przypadku wzrostu wartościowego rynku farb i lakierów możliwe są niewielkie zmiany wolumenów sprzedaży, ponieważ produkty z wyższych segmentów cenowych charakteryzują się wyższą wydajnością i – tym samym do wymalowania danej powierzchni potrzeba mniej litrów produktu, a otrzymany efekt jest trwalszy.

Na rynku białoruskim Spółka oczekuje kontynuacji trendów obserwowanych w 2018 roku, tj. zwiększonego popytu na produkty ze najniższego segmentu cenowego (ze względu na niską siłę nabywczą znacznej części tamtejszych konsumentów) oraz wybieranie wyrobów z wyższej półki cenowej przez zamożniejszych białoruskich konsumentów.

Na węgierskim rynku farb i lakierów, który w 2019 roku (po zakładanym nabyciu udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.) będzie generował istotną cześć przychodów ze sprzedaży Grupy, Spółka spodziewa się kontynuacji trendów występujących w minionym roku. Preferencje klientów na Węgrzech preferencje konsumentów są podobne jak w Polsce i na Ukrainie, tj. widać wzrost popytu na produkty wysokiej jakości, sprzedawane pod markami premium.

Surowce

W związku z wejściem w życie nowych regulacji Parlamentu Europejskiego, których celem jest zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i środowiska, istnieje konieczność zmian wybranych surowców potrzebnych do produkcji farb i lakierów. Niezbędne jest znalezienie przez producentów nowych, najczęściej droższych zamienników, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

Spółka zakłada, że w 2019 roku ceny bieli tytanowej będą stabilne.

W 2019 roku mają natomiast wzrosnąć ceny energii elektrycznej. Nie będą one jednak miały istotnego wpływu na koszty ponoszone przez Spółkę i jej spółki zależne, ponieważ ich biznes jest stosunkowo mało energochłonny. Ponadto Spółka ma już zakontraktowane ceny energii na 2019 rok.

Cele strategiczne

Grupa konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju polegającą na koncentracji działalności w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej oraz na budowaniu na tych rynkach pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych.

Najważniejszymi celami strategicznymi Grupy na 2019 rok i kolejne lata są:

 • Umocnienie pozycji lidera na rynku polskim

Poprzez realizację celów opisanych w dalszej części tego rozdziału

 • Budowa Centrum Logistycznego w Zawadzie

Nowe Centrum Logistyczne powstanie na zakupionej w 2018 roku 15-hektarowej działce w Zawadzie k. Dębicy. Będzie to obiekt o charakterze magazynowo-biurowym, o powierzchni ponad 44 tys. m2, który pozwoli Spółce na jeszcze bardziej wydajną obsługę partnerów biznesowych i klientów. Możliwość obsługiwania dystrybucji z jednej lokalizacji (w porównaniu do kilku lokalizacji obecnie), docelowo przełoży się na większą efektywność i niższe koszty ponoszone przez Spółkę.

Centrum Logistyczne będzie w pełni dostosowane do konfekcjonowania różnych typów przesyłek – zarówno nisko, jak i wysokogabarytowych oraz tych rozdrobnionych pod względem ilości różnych typów produktów w jednej przesyłce. Nowy magazyn przejmie funkcje dotychczasowych Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie. Pod względem organizacji czasu pracy inwestycja umożliwi Śnieżce realizację zadań w systemie 3-zmianowym i rezygnację z pracy weekendowej. Gabaryty obiektu będą pozwalały na połączenie zespołów z trzech dotychczasowych lokalizacji i na podział obecnych czterech brygad na trzy liczniejsze.

Oddanie Centrum Logistycznego w Zawadzie zostało zaplanowane na 2021 rok.

 • Integracja z Poli-Farbe Vegyipari Kft.

FFiL Śnieżka SA i Poli-Farbe Vegyipari Kft. zamierzają osiągnąć korzyści z synergii w obszarze zakupów – w tym surowców oraz opakowań – badań i rozwoju (i w związku z tym w obszarze produkcji, m.in. w zakresie optymalizacji formulacji, czyli procesów opracowywania i udoskonalania receptur produktów), a także w obszarze marketingu i sprzedaży. Po finalizacji transakcji nabycia udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft., Spółka podejmie działania zmierzające do integracji Poli-Farbe Vegyipari Kft. w ramach Grupy Kapitałowej Śnieżka. Celem tych działań będzie przede wszystkim uzyskanie ww. efektów synergii.

Po zakończeniu integracji i osiągnięciu zakładanych efektów synergii, tj. najprawdopodobniej w perspektywie kilku lat, Spółka będzie analizować wspólnie z zarządzającymi Poli-Farbe Vegyipari Kft. rynki zbliżone geograficznie do rynku macierzystego Poli-Farbe Vegyipari Kft. – przede wszystkim w zakresie możliwości zwiększenia jej sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Południowej.

Plany rozwoju Grupy

Plany rozwoju Grupy w Polsce

Na rynku polskim Grupa planuje kontynuować rozwój w dwóch największych segmentach:

 • na rynku niezależnym, składającym się głównie z firm handlowo-usługowych opierających się na obsłudze firm wykonawczych, inwestorów, konsumentów ostatecznych, w lokalnym zasięgu działania (około 65% rynku),
 • na rynku marketów budowlanych typu DIY (około 35% rynku).

Strategia Spółki na rynku niezależnym na 2018 rok zakładała rozwój sprzedaży oraz zwiększanie udziałów rynkowych. Było to realizowane przede wszystkim poprzez koncentrację działań skupiających się priorytetowo na kategoriach produktów:

 • stosowanych do ścian (z uwagi na ich największą wagę w udziałach rynkowych);
 • emaliach do zastosowań uniwersalnych, z dedykowanym zastosowaniem na metal oraz do ochrony i pielęgnacji drewna.

Rozwój sprzedaży w 2018 roku w kanale rynku niezależnego został poprzedzony szeroko zakrojonymi badaniami rynku i opinii poszczególnych ogniw dystrybucji. W rezultacie tych badań Spółka wprowadziła nowy model współpracy z dystrybutorami (zawierający m.in. nowy program motywacyjny) i wdrożyła go do umów handlowych.

Nowy model współpracy FFiL Śnieżka SA z dystrybutorami ma na celu budowanie dostępności szerokiej oferty wyrobów Spółki. W konsekwencji dostępność zbudowana poprzez tzw. „jakość dystrybucji” ma maksymalnie skracać czas dostawy szerokiego portfolio produktów do punktów sprzedaży detalicznej oraz w efekcie budować korzystniejszy serwis dla konsumenta ostatecznego.

Proces zmian, jaki zastosowała Spółka w 2018 roku, uwzględniał elementy takie jak:

 • wykorzystanie narzędzi pricingowych i koncentrację na potrzebach konsumenta,
 • promocje, które opierały się głównie na stymulowaniu do zakupu konsumenta ostatecznego, poprzez analizę jego ścieżki decyzyjnej,
 • ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klienta biznesowego poprzez kompletność, czas dostawy oraz analitykę doradczo-biznesową.

Wyżej wymienione działania przełożyły się pozytywnie na siłę rynkową FFiL Śnieżka SA.

Strategia rozwoju sprzedaży na rynku niezależnym w roku 2019 roku będzie opierała się na kontynuacji rozwiązań wprowadzonych w 2018 roku. Spółka będzie kładła nacisk na systematyczny rozwój dystrybucji numerycznej, tj. wzrost liczby sklepów, w których można kupić gotowe farby z portfolio FFiL Śnieżka SA (z uwzględnieniem nowości produktowych). Ponadto Spółka będzie kontynuowała współpracę z dystrybutorami i punktami sprzedaży detalicznej. Spółka planuje m.in. nadal rozwijać sieć „Sklepów Firmowych” i „Salonów Firmowych” w partnerstwie z partnerami biznesowymi, w oparciu o gotowy model współpracy biznesowej.

Strategia obejmować będzie również wzmocnienie udziałów rynkowych w segmencie wyrobów specjalistycznych do metalu, sprzedawanych pod marką Rafil.

W kanale DIY (markety budowlane) istotnym czynnikiem rozwoju Spółki w 2019 roku i kolejnych latach jest planowany wzrost liczby punktów sprzedaży w tzw. polskich sieciach handlowych, np. PSB Mrówka (do 450 sklepów w 2023 roku) oraz sieci Bricomarché (sieć ta planuje osiągnąć trzecią pozycję w segmencie sklepów Dom i Ogród). Ponadto Spółka będzie rozwijała współpracę z sieciami Leroy Merlin, Castorama, które zgodnie ze swoimi wcześniejszymi założeniami, przewidują zwiększenie liczby placówek, oraz Obi (która, zgodnie z nową strategią planuje również ekspansję w mniejszych miastach).

Dodatkowo każdy z uczestników rynku DIY rozwija kanał e-commerce (sprzedaż przez Internet), co dodatkowo może przełożyć się na wyższą sprzedaż farb i lakierów, także produktów Spółki.

Biorąc pod uwagę plany związane z dynamicznym rozwojem sieci DIY, Spółka planuje kontynuować dotychczasowe działania ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji na obsłudze klienta ostatecznego.Mając na uwadze aktualny stan rynku białoruskiego i ukraińskiego, a także wyniki analiz, Grupa kontynuować będzie rozpoczęte w 2018 roku działania polegające na dalszym budowaniu dystrybucji numerycznej w detalicznej sieci sprzedaży. Działania te wspierane będą poprzez:

 • koncentrację sił handlowych w terenie na wdrażaniu dotychczasowych oraz nowych produktów do punktów sprzedaży detalicznej, które nie posiadają ich w ofercie;
 • zmiany w modelu współpracy z dotychczasowymi oraz nowymi partnerami biznesowymi operującymi na poszczególnych rynkach. Zmiany polegać będą głównie na zbudowaniu szerszej oferty wyrobów posiadanych w trybie ciągłym na stanie magazynowym poszczególnych punktów handlowych. Działanie będzie spójne z zadaniami, które Grupa wytyczać będzie siłom handlowym;
 • skrócenie czasu dostawy w całym kanale dystrybucji (producent-klient ostateczny).

Wprowadzane zmiany powinny przełożyć się na poprawę poziomu obsługi klienta oraz dostępności poszukiwanego przez niego produktu. Dodatkowe aktywności, które Grupa zamierza kontynuować na Ukrainie i Białorusi to:

 • koncentracja w działaniach na kliencie ostatecznym;
 • wspieranie strategii omnichannel’owej;
 • optymalizacja portfela produktów w poszczególnych grupach asortymentowych;
 • wprowadzanie innowacyjnych produktów zgodnych z trendami poszczególnych rynków (zauważalny trend przesunięcia sprzedaży w kierunku produktów z wyższych segmentów oraz produktów specjalistycznych);
 • podnoszenie poziomu obsługi klienta biznesowego poprzez kompletność i czas dostawy;
 • optymalizacja stanów magazynowych.

Długofalowa strategia Grupy w zakresie rozwoju sprzedaży na pozostałych, mniejszych rynkach zagranicznych zakłada optymalizację w zakresie zarządzania markami i produktami przy wykorzystaniu pełnego potencjału produkcyjnego Grupy. Wśród najważniejszych punktów znajduje się adaptacja produktów do wymogów lokalnych oraz dostosowanie komunikacji marketingowej.

Na rynkach takich jak Szwecja, Francja, Irlandia i Chorwacja, których łączny udział w skonsolidowanych przychodach nie przekracza 1%, Grupa współpracowała dotychczas z jedną firmą lub sprzedawała nieregularnie niewielkie ilości produktów. Są to jednocześnie rynki, na których Grupa poszukuje partnerów biznesowych i rozpoznaje szanse na zwiększenie sprzedaży.

W Grupie rozpoczęto transformację struktury Działu Eksportu pod względem funkcjonalnym. Opracowane zostały nowe procesy mające na celu poprawę efektywności działań.

Grupa Kapitałowa Śnieżka stale monitoruje sytuację w sektorze farb i lakierów na kluczowych dla niej rynkach, co daje możliwość przewidywania zmian postaw konsumenckich oraz dostosowania swojej oferty do zmieniających się̨ warunków konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Równocześnie Grupa poszukuje nowych, stabilnych i dających możliwość rozwoju rynków.

Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka została szerzej opisana w punkcie Sprawozdania

Poprzednie Nasz biznes
Następne Zasady zrównoważonego rozwoju