Zasady zrównoważonego rozwoju

Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje moce produkcyjne i rozbudowując infrastrukturę. Nasze produkty trafiają na kolejne rynki eksportowe, a zespół pracowników tworzący Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Intensywne procesy rozwojowe mają miejsce w warunkach zakorzenionej w naszej działalności dbałości o przejrzystość zasad i procedur i wynikającej z niej systematyczności i konsekwencji procesów. Towarzyszy im wielowymiarowy, stale rozwijany monitoring działań z zakresu aspektów niefinansowych, co pokazują analizowane w dalszej części sprawozdania wskaźniki.

Czym się kierujemy

Ogólne założenia działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju

Jako Grupa, integrując nasze działania na wszystkich płaszczyznach organizacji, dbamy, aby dynamizm zmian nie zaburzał troski o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, którą realizujemy między innymi:

 • dbając o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników,
 • troszcząc się o jakość procesów produkcyjnych i powstających w ich ramach wyrobów,
 • racjonalnie korzystając z zasobów środowiska,
 • zachowując transparentność działań rynkowych,
 • kreując projekty sprzyjające wyrównywaniu szans społecznych.

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki, lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście naszych działań obrazują polityki oraz wskaźniki opisane w dalszej części dokumentu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano opisy kluczowych polityk Grupy. Ich wdrażanie jest monitorowane, są one poddawane okresowym przeglądom, również w ramach procedur należytej staranności. Wszelkie szczegółowe dokumenty wewnętrzne, takie jak procedury, regulaminy, instrukcje pozostają w zgodności z politykami Grupy.

W ramach przeprowadzonej w 2017 roku oceny istotności wskazane zostały kluczowe obszary działalności, które po doborze wskaźników w sposób szczegółowy opisano w sprawozdaniu finansowym za rok 2017, jak również w bieżącym sprawozdaniu.

Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka definiuje się jako aspekty dotyczące: Ludzi, Środowiska oraz Jakości. W odpowiedzialnej realizacji wyzwań zdefiniowanych w tych obszarach istotną rolę odgrywa aspekt efektywnego zarządzania celami strategicznymi, wspieranego przez wartości i zasadę transparentności działania.

Obszar: Ludzie

obszar-ludzie

Siłę naszej organizacji stanowią członkowie jej zespołu, których zaangażowanie i innowacyjność są podstawą nowych konceptów i rozwiązań sprzyjających budowaniu przewag konkurencyjnych. Dbając o warunki pracy, bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników tworzymy przyjazne i rozwijające środowisko pracy.

Tak zdefiniowany aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy także jako nasz wpływ na mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonują spółki należące do Grupy. Na co dzień dbamy o to, aby nasza działalność nie wpływała negatywnie na komfort ich życia, a tworząc nowe miejsca pracy oraz kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas obszarach. Przykłady tych inicjatyw opisujemy w podrozdziale „Działania społeczne”.

Na poziomie globalnym, w odniesieniu do całego społeczeństwa, dokładamy starań, aby nasze produkty były źródłem satysfakcji i inspiracji dla klientów na wszystkich rynkach, na jakich są sprzedawane.

W obszar ten wpisuje się również tworzenie rozwiązań produktowych bezpiecznych dla zdrowia użytkowników, a także takich, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Obszar: Jakość

obszar-ludzie

Zasada zachowania najwyższej jakości wyrobów i standardów ich produkcji jest podstawą filozofii naszego działania. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli, po to aby jej efektem było zapewnienie najwyższej jakości wyrobów spełniających rygorystyczne wymogi oraz charakteryzujących się trwałością i odpornością.

Dbałość o jakość ma tu zastosowanie do wszystkich procesów, towarzyszących naszej działalności, wyraża się ona również w transparentności działań rynkowych i komunikacyjnych, a także w trosce o wysokie standardy współpracy z naszymi akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.

Obszar: Środowisko

obszar-ludzie

Kreując rozwiązania technologiczne, produkując nasze wyroby i stale rozwijając własną infrastrukturę dokładamy starań, aby działania Grupy Kapitałowej zachowywały najwyższe standardy dbałości o środowisko. Dotyczy to zarówno wpływu naszych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego na korzystanie przez nas z zasobów przyrody. Stale monitorując środowiskowe aspekty naszej działalności i śledząc zmiany prawa w tym zakresie odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych fabryk, kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także naszych produktów, które nie tylko spełniają najwyższe standardy i są dostosowane do regulacji zewnętrznych, ale podlegają także wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego

Na czym opieramy dbałość o należytą staranność?

Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania

FFiL Śnieżka SA, jako spółka giełdowa, utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej (ISO), zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance). System nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) służy badaniu zgodności działalności spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach tej działalności z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, uwzględniając:

 • Przepisy ponad krajowe,
 • Prawo krajowe – ustawy i akty niższego rzędu,
 • Regulacje wewnątrzkorporacyjne:

  - Statut spółki, regulaminy organizacji, procedury itp.,

  - Soft law (dobrowolnie przyjmowane standardy).

Szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka definiują liczne polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy. Nadając w ten sposób ramy realizowanym przez Grupę działaniom, maksymalizujemy ich efektywność, spójność i transparentność.

W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną kluczowe polityki oraz procedury należytej staranności, zaś w niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały ogólne praktyki wykazujące dbałość Grupy o zachowanie najwyższych standardów należytej staranności we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji. Kluczowe znaczenie ma tu także przyjęta przez Spółkę Księga Wartości Organizacyjnych (wspomniana w punkcie 3.1.9 Sprawozdania), definiująca zasady należytej staranności w obrębie sześciu zdefiniowanych i opisanych w tym dokumencie wartości.

Każdy z dokumentów przyjętych jako: polityka, procedura, instrukcja lub regulamin jest udostępniany pracownikom w wewnętrznym systemie obiegu dokumentów, w wyodrębnionym module. Publikacja nowych plików jest poprzedzona komunikatem precyzującym zakres i temat przyjętego dokumentu. Pracownicy fizyczni, nie posiadający dostępu do systemu, są informowani przez swoich przełożonych i/lub za pośrednictwem mediów wewnętrznych.

Dostęp do wiedzy o przyjętych dokumentach to podstawowa zasada ich prawidłowego wdrażania. W przypadku tych dokumentów, które są uznane za kluczowe, dodatkowo stosowana jest zasada obligatoryjnego zapoznania się z nimi, potwierdzanego podpisem pracownika lub potwierdzeniem kwestii zapoznania się w systemie.

Dzięki systemowi wewnętrznego obiegu dokumentów oraz innym wdrożonym w grupie rozwiązaniom elektronicznym, możliwe jest dynamiczne rozwijanie procedur należytej staranności o nowe praktyki, które stale poprawiają efektywność i transparentność Grupy. Do przykładowych rozwiązań tego typu zalicza się między innymi:

Elektroniczny system wewnętrznego obiegu dokumentów zawierający moduły:

 • moduł elektronicznego obiegu umów, umożliwiający definiowanie opiekuna dokumentu oraz archiwizację jego finalnej wersji, co zapewnia przejrzystość procesu tworzenia umów;
 • moduł elektronicznego obiegu umów, umożliwiający definiowanie opiekuna dokumentu oraz archiwizację jego finalnej wersji, co zapewnia przejrzystość procesu tworzenia umów;
 • moduł elektronicznego obiegu faktur, umożliwiający płynną weryfikację kontrahentów, a także systemową dbałość o terminowość wpłat;
 • moduł rezerwacji sal konferencyjnych, samochodów służbowych oraz innych środków trwałych udostępnionych pracownikom do współużytkowania, wspierający ich dostępność oraz efektywne użytkowanie;
 • system elektronicznej obsługi reklamacji (Centrum Obsługi Gwarancji) zapewniający skrócenie czasu obsługi procesu, a także jego przejrzystość i archiwizację;
 • elektroniczna księga poleceń – umożliwiająca monitorowanie delegowania zadań oraz ich raportowanie;
 • elektroniczna księga kontroli, stanowiąca elektroniczne archiwum wszystkich kontroli przeprowadzanych w Spółce;
 • elektroniczna księga gości, w ramach której odnotowywane są wszystkie osoby odwiedzające zakłady Spółki.

Inne systemy wewnętrzne:

 • elektroniczna księga gości, w ramach której odnotowywane są wszystkie osoby odwiedzające zakłady Spółki.
 • system rejestracji i wewnętrznego obiegu wniosków kierowanych na posiedzenia zarządu;
 • system do pozyskiwania dostawców, tzw. platforma zakupowa, wspierający optymalizację kosztów poprzez wybieranie dostawców oferujących towary najatrakcyjniejsze cenowo w odniesieniu do jakości;
 • system do udostępniania pracownikom do zakupu wyrobów i sprzętów, tzw. portal aukcyjny, umożliwiający pracownikom odkupienie produktów i urządzeń w atrakcyjnych cenach;
 • system obiegu informacji wewnętrznej w formie newslettera, komunikatów wyświetlanych na ekranach zlokalizowanych na halach produkcyjnych oraz w drukowanym kwartalniku pracowniczym „W Kolorze”;
 • system elektronicznej rejestracji urlopów i delegacji, zapewniający kontrolę nad właściwym zarządzaniem oraz ich rozliczaniem.

W Grupie duży nacisk kładziony jest na nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na optymalizację procesów wewnętrznych i zewnętrznych. W marcu 2018 roku Spółka przystąpiła do współpracy z firmą SAP Sp. z o.o., w celu wymiany i uprawnienia systemów i narzędzi informatycznych stosowanych w Spółce. Efektem tych zmian ma być stworzenie intuicyjnych rozwiązań elektronicznych, zarówno w zakresie powyżej opisanych, jak i nowo zdefiniowanych procesów. Ustalony przez strony okres realizacji projektu w zakresie opracowania i wdrożenia oprogramowania jest przewidywany na 3 lata. Program, któremu Spółka nadała nazwę „Change IT” obejmuje działania, w ramach których równolegle jest wdrażanych kilka projektów, nad którymi pracuje kilka zespołów projektowych.

We wrześniu 2018 roku zakończyła się realizacja oraz testowanie, a na początku października został uruchomiony, nowy system raportowania danych sprzedażowych i odsprzedażowych oparty o narzędzie SAP CAR (Customer Activities Repository). W październiku 2018 roku rozpoczęto także prace w kolejnych dwóch kluczowych projektach, tj. w ramach wymiany dotychczasowego systemu ERP IFS na ERP SAP (projekt SAP S/4HANA) oraz w ramach wdrożenia nowego systemu zarządzania magazynami, czyli wprowadzania systemu SAP eWM.

W 2018 roku Zespół eCommerce B2B (z ang. business-to-business) zakończył także fazę projektowania i przystąpił do fazy realizacji nowego systemu sprzedaży oraz współpracy elektronicznej dla klientów biznesowych. Uruchomienie tego narzędzia zaplanowano na marzec 2019 roku. W tym samym czasie ma zostać uruchomiony system zarządzania relacjami z klientami (CRM – Customer Relationship Management) oparty o produkt SAP Hybris C4C oraz narzędzie wspierające działania marketingowe firmy Hybris Marketing.

Stosowanie procedur należytej staranności na poziomie całej Grupy ma miejsce we wszystkich działach, w odniesieniu do zarządzanych przez nie zagadnień. Źródłem zasad należytej staranności są liczne instrukcje, dzięki którym możliwe jest zapewnianie ciągłości i jakości procesów, również w zmieniających się warunkach rynkowych, czy przy zmianie personelu obsługującego daną sprawę.

Dzięki zapisaniu zasad takich jak „Efektywność biznesowa”, czy „Innowacyjność” w Księdze Wartości Organizacyjnych, a także biorąc pod uwagę fakt, że każdy pracownik Spółki dominującej podlega ocenie z ich realizacji, faktem jest ciągłe motywowanie członków zespołu Śnieżki do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań optymalizujących zasady należytej staranności, zarówno na poziomie Spółki, jak i całej Grupy.

Kluczowe polityki

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do zagadnień pracowniczych

Kluczowym dokumentem w zakresie zagadnień pracowniczych jest Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka, oparta na założeniu, że sukces organizacji zależy od ludzi, którzy w niej pracują. To pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Dzięki ich zaangażowaniu, pasji, umiejętnościom oraz postawom wspierającym nasze wartości, możemy stawiać przed sobą coraz to ambitniejsze cele, a dzięki ich realizacji, stawać się punktem odniesienia dla konkurencji. Jako organizacja ucząca się, kładziemy nacisk na to, aby zarówno osiągnięcia, jak i ewentualne niepowodzenia budowały nasze doświadczenie i zapewniały energię w drodze po kolejne sukcesy.

Nasza polityka personalna ma silne osadzenie w wartościach organizacyjnych, które określają sposób postępowania pracowników i są podstawą wszystkich relacji biznesowych. Dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi najistotniejszymi wartościami są: „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, mówiące o tym, iż każdy z nas angażuje się w rozwój swój i innych, a stawiając sobie ambitne cele dajemy przykład swoim zachowaniem jak tworzyć klimat sprzyjający współpracy i budowaniu kultury wysokiego zaangażowania. Każdy pracownik przyjmuje osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji. Ponieważ polityka personalna stanowi integralną i nieodłączną część polityki Spółki i jej strategii rozwoju, Grupa Kapitałowej Śnieżka przedstawiła w tym dokumencie zobowiązanie do takiego jej kształtowania, które:

 • będzie kreowało pozycję Grupy jako atrakcyjnego pracodawcy a tym samym zapewni pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników;
 • pozwoli na rozwój postaw i kompetencji pracowników, a przez to przyczyni się do budowania kultury wysokiego zaangażowania;
 • zmotywuje i zachęci pracowników do jakościowej i wydajnej pracy, umożliwiającej budowanie efektywnej i innowacyjnej organizacji;
 • zapewni budowanie długotrwałych relacji pracowników z poszczególnymi spółkami należącymi do Grupy oraz całą Grupą.

Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień pracowniczych uznaje się dokumenty takie jak m.in.: Regulamin Pracy Pracowników oraz Regulamin Wynagradzania FFiL Śnieżka SA i Regulamin Organizacyjny, formalizujące podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem w Spółce. Wszystkie działania dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem, regulowanym przez Kodeks Pracy. Tematykę tę w Spółce precyzuje również procedura Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Dodatkowo kwestie pracownicze określone są przez inne wewnętrzne regulaminy i dokumenty, jak np. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Priorytetem jest dla nas także transparentność i przejrzystość działań personalnych. Za istotne uważamy jasne i konkretne precyzowanie ról i odpowiedzialności poszczególnych działów i stanowisk, zarówno z uwagi na spodziewane usprawnienia procesowe, jak też tworzącą się w ten sposób podstawę do budowania efektywnej polityki płacowej, aktualizującej podejście do płacy i nagradzania. W naszym rozumieniu rozwiązania takie stanowią fundament, na bazie którego możliwe staje się wdrożenie kolejnych inicjatyw, obejmujących zaawansowane rozwiązania rozwojowe i motywacyjne, wspierające efektywne przywództwo oraz długofalowe perspektywy kariery dla obecnych oraz przyszłych pracowników. Transparentność zasad ma zastosowanie także w zakresie wypowiadania umowy o pracę, które zawsze odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

Polityka płacowa Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada, iż wynagrodzenie pracownika powinno być adekwatne do zajmowanego przez niego stanowiska, zakresu zadań i przejawianych kompetencji. W Spółce systemy wynagrodzeń opieramy o benchmarki, dane z raportów i przeglądów płacowych rynku. Wyznacznikiem jest dla nas ogólnopolska mediana dla poszczególnych stanowisk. Porównanie stanowisk do danych w raportach odbywa się na podstawie mapowania i wartościowania stanowisk, co pozwala nam zachować spójność i trafność decyzji dotyczących naszych wynagrodzeń. Na wysokość wynagrodzenia nie ma wpływu płeć. Przy ustalaniu wysokości stawki wynagrodzenia kierujemy się oceną zakresu odpowiedzialności, wartości konkretnego stanowiska i kompetencji osoby, która je zajmuje.

Podstawą do realizacji polityki personalnej są odpowiednie plany, programy i narzędzia stosowane w procesach kadrowych i HR-owych. Jest to m.in. realizowane badanie potrzeb kadrowych oraz coroczne planowanie zatrudnienia, definiowanie potrzeb szkoleniowych i roczny plan szkoleń oraz dopasowywane w ramach potrzeb poszczególnych obszarów bieżące projekty szkoleniowo-rozwojowe, plan benefitów pozapłacowych oraz systemy motywacyjne, podwyżki i awanse.

Podstawą do realizacji polityki personalnej są odpowiednie plany, programy i narzędzia stosowane w procesach kadrowych i HR-owych. Jest to m.in. realizowane badanie potrzeb kadrowych oraz coroczne planowanie zatrudnienia, definiowanie potrzeb szkoleniowych i roczny plan szkoleń oraz dopasowywane w ramach potrzeb poszczególnych obszarów bieżące projekty szkoleniowo-rozwojowe, plan benefitów pozapłacowych oraz systemy motywacyjne, podwyżki i awanse.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do różnorodności

Z perspektywy Polityki różnorodności kluczowe są dla nas wartości: „Ludzie” oraz „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należytą godnością. Dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka Polityka różnorodności jest rozumiana jako działania prowadzące do:

 • zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na odmienność dotyczącą takich przesłanek jak: płeć, przynależność rasową, przynależność narodową i etniczną, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne (polityka równego traktowania);
 • budowania zarządzania różnorodnością, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, które budują takie środowisko pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany, co przyczynia się w konsekwencji do sukcesu całej Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Polityka równego traktowania jest dla nas pierwszym krokiem do budowania zarządzania różnorodnością w Grupie.

Wierzymy, że dbając o różnorodność osób zatrudnionych, budujemy środowisko pracy wpływające na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników, możliwość poszerzenia rynku i bazy odbiorców oraz zwiększamy szanse na przyciągnięcie nowych talentów i pobudzanie innowacyjności zespołu, co w konsekwencji przekłada się na skuteczność biznesową Grupy. Celem polityki różnorodności stosowanej w Grupie Kapitałowej Śnieżka jest pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku oraz wsparcia.

Realizacja działań na rzecz kultury różnorodności jest wspierana przez działalność istniejącej w Spółce Komisji Antymobbingowej. Informacja o tym organie znajduje się w dalszej części Sprawozdania.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do poszanowania praw człowieka

Dobre zarządzanie firmą to dla nas tworzenie bezpiecznych miejsc pracy, działanie zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, jak również dbanie o środowisko i dialog ze społecznością lokalną. Realizując strategię biznesową, nie zapominamy o globalnej idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu, której integralną częścią jest poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości.

Efektywna realizacja założeń strategii Grupy jest możliwa tylko w warunkach zaufania i szacunku, których podstawą jest poszanowanie praw człowieka. Grupa wykazuje dążenie do przestrzegania praw człowieka w wymiarze uniwersalnym, w oparciu o podstawowe normy prawne. Na gruncie polskim, w kontekście zagadnienia poszanowania różnorodności pracowników, podstawowe akty prawne to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), na podstawie których zostały stworzone wewnętrzne dokumenty regulujące prace poszczególnych Spółek. Na gruncie międzynarodowym, najbardziej uniwersalnym aktem prawnym definiującym obszar praw człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948 r.).

W Grupie Kapitałowej Śnieżka kluczowym dokumentem regulującym poszanowanie praw człowieka jest Polityka Przestrzegania Praw Człowieka, która rozumiana jest jako formalizacja zasad należytej staranności, w odniesieniu do naruszania praw przysługujących innym, aktywne zapobieganie tego rodzaju naruszeniom oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom wpływu na realizację praw człowieka (działania naprawcze), jeśli którakolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy przyczyniłaby się, bezpośrednio lub pośrednio do naruszenia takiego prawa.

Z perspektywy Polityki Poszanowania Praw Człowieka najważniejsze są dla nas wartości takie jak: „Ludzie” oraz „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należytą godnością. Dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

Zdajemy sobie sprawę, iż potencjalny negatywny wpływ Grupy na prawa człowieka może być spowodowany nie tylko naszą bezpośrednią działalnością, produktami czy świadczonymi usługami, ale również poprzez nawiązywane przez nas relacje biznesowe. Zobowiązujemy się do podjęcia działań naprawczych w przypadku naruszenia (bezpośrednio lub pośrednio) przez którąkolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy, praw człowieka określonych w międzynarodowych, powszechnie obowiązujących dokumentach.

Uznajemy, że odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka to ogólnoświatowy standard postępowania, jakiego oczekuje się od wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na to, gdzie działają. Istnieje on niezależnie od zdolności i/lub chęci państwa do wypełniania jego własnych obowiązków w zakresie praw człowieka i nie zmniejsza tych obowiązków. Odpowiedzialność ta istnieje ponad i niezależnie od stosowania się do przepisów prawa krajowego i regulacji chroniących prawa człowieka” (Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka).

 • W stosunku do pracowników – zobowiązujemy się do szanowania praw człowieka przysługujących naszym pracownikom oraz do stałego podnoszenia ich świadomości na temat przysługujących im praw w tym zakresie.
 • W stosunku do partnerów biznesowych – dokładamy wszelkich starań, by szanować i propagować prawa człowieka w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi.
 • W stosunku do społeczności lokalnych – dążymy do poszanowania praw człowieka oraz staramy się rozumieć potrzeby, kultury, zwyczaje i wartości społeczności lokalnych, w których – pośrednio lub bezpośrednio – prowadzimy operacje biznesowe.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do środowiska naturalnego

Dokumentem regulującym zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i jakości w Grupie jest „Polityka Jakości, Środowiska i BHP”. Z jej perspektywy kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność i zaangażowanie” oraz „Strategiczna perspektywa”. Wszystkie projektowane w Grupie rozwiązania produktowe tworzone są z należytą starannością, w sposób odpowiedzialny za produkt i wpływ procesu jego powstawania na otocznie. Takie podejście zakorzenione jest w samej technologii produkcji i wszystkich towarzyszących jej procesach.

W odniesieniu do przyjętych założeń, mając na uwadze stały nadzór technologiczny nad własnościami surowców i produktów gotowych, w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania ekologicznego, spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka dążą do zmniejszania oddziaływania swoich zakładów na środowisko naturalne. Wymogi środowiskowe realizowane są poprzez ciągły nadzór formalno-prawny i realizację zobowiązań określonych w decyzjach środowiskowych. Ponadto dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska dotyczą efektywnego zużycia surowców i energii, normatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalnej gospodarki odpadami i opakowaniami, a także stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych. Realizacja nowych inwestycji bazuje na najnowszych dostępnych technologiach.

Spółki należące do Grupy na bieżąco monitorują swój wpływ na środowisko, prowadząc ewidencję obejmującą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Monitorują zużycie mediów, emisję zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i opakowań wprowadzanych.

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska (wypełniając przy tym obowiązki sprawozdawcze) oraz bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych oraz współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych. Poprzez realizację Polityki dąży do umacniania wiodącej pozycji w zakresie jakości wytwarzanych produktów oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom, z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podłożem do stworzenia Polityki Jakości Środowiska i BHP były od lat funkcjonujące w FFiL Śnieżka SA procedury, precyzujące zasady należytej staranności w tych obszarach. Należy tu wskazać procedury wymienione w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Formalizacja, Nadzór nad Udokumentowanymi Informacjami, Identyfikacja Aspektów Środowiskowych, Gospodarka Odpadami, Zarządzanie Emisjami Zanieczyszczeń do Powietrza, Gospodarka Wodno-Ściekowa, Awarie Środowiskowe, Przegląd Zarządzania, Nadzór nad Infrastrukturą, Zarządzanie Procesem Powstawania i Przeglądu Umów Handlowych oraz Komunikacja z Klientem, Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów i Towarów Handlowych, Zakupy, Kontrola Dostaw, Zarządzanie Procesem Produkcji, Magazynowanie i Dostarczanie do Klienta Wyrobów Gotowych, Nadzorowanie Wyposażenia Pomiarowego i Monitorującego, Kontrola Wyrobu, Wewnętrzne Audyty, Postępowanie z Niezgodnościami oraz Działania Korygujące i Zapobiegawcze.

Ochrona środowiska

Głównym celem strategii ekologicznej Grupy Kapitałowej Śnieżka jest ochrona zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie wymagań środowiskowych i jakościowych oraz kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników w zakresie aspektów środowiskowych. Przyjęto, że najwyższa jakość produktów, uwzględniająca preferencje klientów, warunki rynkowe oraz dbałość o środowisko jest niezbędnym warunkiem trwałego rozwoju Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Działania ekologiczne w Spółce dominującej realizowane są̨ według obowiązujących wymagań prawnych oraz wypracowanych procedur i instrukcji postępowania.

W ramach zintegrowanej strategii ekologicznej i zarządzania jakością, FFiL Śnieżka SA kładzie szczególny nacisk na:

 • realizację procesów produkcyjnych i technologicznych zgodnie z przepisami prawa i w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne;
 • stosowanie wysokiej jakości komponentów wyłącznie od dostawców kwalifikowanych;
 • ścisłą kontrolę poszczególnych szczebli procesów, prowadzenie stałego nadzoru nad własnością surowców i produktów gotowych w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania ekologicznego;
 • szczegółowe badania produktu końcowego, uwzględniające jego wpływ na środowisko naturalne;
 • stosowanie wysokich standardów w dziedzinie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podnoszenie świadomości pracowników i innych interesariuszy w zakresie środowiskowych aspektów działalności (na temat ryzyka ewentualnych awarii wpływających niekorzystnie na środowisko, gospodarczych i ekologicznych skutków powstawania odpadów i zanieczyszczeń oraz korzyści z ich ograniczenia, w tym wpływu na prestiż i pozycję konkurencyjną Grupy);
 • racjonalną gospodarkę odpadami i opakowaniami po produktach.

Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do całej Grupy w tym wszystkich spółek zależnych. Zapewnienie przestrzegania postanowień polityki środowiskowej jest regularnie monitorowane. Grupa wyrażając zobowiązanie do przestrzegania postanowień polityki środowiskowej zapewnia jednocześnie, że w przypadku takiej konieczności zobowiązuje się do niezwłocznego zdefiniowania i wdrożenia działań naprawczych.

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze. FFiL Śnieżka SA na bieżąco monitoruje swój wpływ na środowisko prowadząc ewidencję zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i opakowań wprowadzanych. Bierze także udział w tworzeniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych oraz współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych.

FFiL Śnieżka SA we współpracy ze spółkami zależnymi będzie na bieżąco poddawać ocenie wszelkie rozbieżności pomiędzy postanowieniami swojej polityki środowiskowej z nowymi przepisami krajowymi oraz innymi wchodzącymi w życie normami.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji

Dla obszaru przeciwdziałania korupcji najistotniejszymi wartościami są dla nas wartości takie jak: „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, mówiące o tym, iż każdy z nas daje przykład swoim zachowaniem jak tworzyć klimat sprzyjający współpracy i budowania kultury wysokiego zaangażowania. Wszyscy członkowie naszego zespołu przyjmują osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji. W relacjach biznesowych stawiamy na sprawiedliwość, uczciwość oraz transparentność.

Przyjęta przez FFiL Śnieżka SA Polityka Przeciwdziałania Korupcji jest realizowana poprzez:

 • szkolenie pracowników oraz informowanie współpracowników, w kwestiach związanych z niniejszą polityką;
 • zachęcanie pracowników i współpracowników do raportowania naruszeń polityk organizacji oraz nieetycznych zachowań;
 • powiadamianie organów ścigania o wszelkich naruszeniach przepisów obowiązującego prawa.

Każdego z pracowników, który dokonuje zgłoszenia o wykrytym lub domniemanym działaniu korupcyjnym lub związanego z innymi nadużyciami gospodarczymi, zapewniamy, że nie może z tego powodu zostać zwolniony z pracy, zdegradowany lub zawieszony w obowiązkach służbowych.

Pracownik, w stosunku do którego prowadzone są działania wyjaśniające i którego dotyczą zarzuty prowadzenia działań korupcyjnych lub innych nadużyć gospodarczych, będzie miał zapewnioną możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Podłożem do stworzenia Polityki Przeciwdziałania Korupcji były obowiązujące w Spółce dominującej zasady należytej staranności w tym zakresie, do których zalicza się procedury, takie jak m.in.: Zakupy czy instrukcje, w tym m.in.: Instrukcja w Zakresie Wyboru Oferenta Dostawcy Zamówień Inwestycyjnych o Wartościach Przekraczających Kwotę 25 000 PLN. Dobrą praktyką w tym zakresie jest także wewnętrzne zalecenie dotyczące porównywania ofert cenowych dostawców zlecanych usług pomiędzy minimum trzema podmiotami. Spółka tworzy też rozwiązania wspierające przeciwdziałanie korupcji, takie jak np. wspomniana wcześniej Platforma zakupowa.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do zagadnień społecznych

Z perspektywy Polityki Zaangażowania Społecznego kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Projektując lokalne i ogólnopolskie projekty społeczne oraz angażując się różne inicjatywy, dokładamy starań, aby w sposób spójny odpowiadały one wartościom wyznawanym przez naszą organizację.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka rozumiemy Politykę Zaangażowania Społecznego jako dokument precyzujący obszary i kierunki zaangażowania Spółek Grupy Kapitałowej w tym zakresie. Nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych działań jest takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju.

Działania społeczne realizowane przez Spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka odbywają się na dwóch poziomach:

 • Ogólnokrajowym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są autorskie, cykliczne programy i projekty społeczne. Ich uzupełnieniem jest wspieranie przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka projektów ogólnokrajowych lub innych, spójnych ze zdefiniowanymi w Polityce Zaangażowania Społecznego filarami działalności społecznej;
 • Lokalnym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są lokalne, autorskie, cykliczne projekty i programy społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy w ich otoczeniu. Uzupełnieniem tych działań jest partycypacja w lokalnych przedsięwzięciach, spójnych ze zdefiniowanymi w niniejszej polityce filarami działalności społecznej. W przypadku działań wspieranych lokalnie spółki należące do Grupy kierują się także zasadą otwartości na potrzeby lokalnych jednostek i instytucji, o ile potrzeby te nie stoją w sprzeczności ze strategią i misją Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Polityka definiuje zasady doboru wspieranych inicjatyw na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym i wskazuje, że selekcja odbywa się na podstawie przyjętych przez spółki należące do Grupy kryteriów, zgodnych z Polityką Działalności Społecznej i z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym włączenie danego przedsięwzięcia w kwartalny plan działań poszczególnych spółek. Dopuszcza się także włączanie się spółek należących do Grupy w inicjatywy lokalne realizowane poza obszarem ich bezpośredniej działalności, o ile w sposób wyróżniający się wpisują się one w główne filary zaangażowania społecznego Grupy.

Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień społecznych, poza wewnętrznymi regulacjami w zakresie rozpatrywania podań, zapytań i próśb uznaje się podawane do publicznej wiadomości regulaminy podejmowanych działań społecznych precyzujące zasady wsparcia i definiujące beneficjentów.

Poprzednie Perspektywy
Następne Obszary zrównoważonego rozwoju