Struktura i organizacja Grupy

Podmioty wchodzące w skład Grupy są powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się, wymianie know-how i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Rolę wiodącą w tych procesach pełni Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA.

FFiL Śnieżka SA, jako jednostka dominująca, pełni funkcje kontrolne w organach nadzoru spółek zależnych. Ponadto tworzy strategię rozwoju i koordynuje rozwój całej Grupy we wszystkich aspektach działalności. Każda ze spółek zależnych posiada samodzielność decyzyjną, przy założeniu spójności podejmowanych decyzji ze strategią Grupy i ścisłej współpracy kluczowych działów spółek zależnych ze swoimi odpowiednikami w FFiL Śnieżka SA. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane przez Spółkę oraz jej spółki zależne odbywają się na warunkach rynkowych.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została wpisana do KRS pod numerem 0000060537 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została zarejestrowana w GUS i otrzymała nr REGON: 690527477 oraz w ewidencji podatkowej, otrzymując nr NIP: 818-14-33-438.

Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie:
Warszawa – 00-854 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 23, woj. mazowieckie
Telefon – centrala: 14 681 11 11 lub 22 221 93 19
Fax: 14 682 22 22
www.sniezka.pl

Zakłady produkcyjne Spółki są zlokalizowane w następujących miejscach:

 • Lubzina 34 a, 39-102 Lubzina, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie;
 • Brzeźnica, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica,pow. dębicki, woj. podkarpackie;
 • Pustków 604, 39-205 Pustków, pow. dębicki, woj. podkarpackie.

Tabela 17.

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności (na 31.12.2018)

W 2018 roku w strukturze Grupy Kapitałowej Śnieżka zaszły następujące zmiany:

16 lutego 2018 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA przyjął złożoną przez Radomską Fabrykę Farb i Lakierów SA ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E. W wyniku podpisanej umowy Spółka objęła 2 500 000 akcji w kapitale zakładowym Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA o wartości nominalnej 1,00 zł każda – uprzywilejowanych co do prawa głosu, gdzie każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu – po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej. Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu akcjonariuszom Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA ofert na zakup akcji spółki serii A, B, C oraz D w ilości 1 601 580 akcji, w terminie do 31 grudnia 2018 roku – w celu uzyskania możliwie największego udziału w kapitale zakładowym spółki do końca 2018 roku.

Spółka poinformowała o tym w raporcie nr 3/2018 z 16 lutego 2018 roku.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, w dniu 28 marca 2018 roku, należące do Spółki akcje serii E odpowiadały 60,95% kapitału zakładowego Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA. Z objętych akcji serii E, w dniu podwyższenia kapitału zakładowego, Spółce przysługiwało prawo do 36,57% głosów na walnym zgromadzeniu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA.

W ocenie Spółki, sprawuje ona kontrolę nad Radomską Fabryką Farb i Lakierów SA od momentu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 28 marca 2018 roku, ze względu na fakt, że sprawuje władzę nad jednostką (w tym ma możliwość samodzielnego kierowania jej polityką finansowo-operacyjną oraz podlega ekspozycji na jej zmienne wyniki finansowe i może wywierać na nie wpływ.) Od momentu objęcia kontroli Spółka objęła sprawozdania finansowe Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA konsolidacją.

28 czerwca 2018 roku Spółka uzyskała status spółki dominującej wobec Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA. Spółka poinformowała o tym w raporcie nr 19/2018 z 28 czerwca 2018 roku.

Na 31 grudnia 2018 roku i na dzień publikacji Sprawozdania należące do spółki akcje dawały 89,44% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA i odpowiadały łącznie 91,06% jej kapitału zakładowego.

28 września 2018 roku – na podstawie wpisu zamieszczonego w Rejestrze Osób Prawnych Federacji Rosyjskiej prowadzonego przez Federalną Służbę Podatkową – nastąpiło zakończenie procesu likwidacji spółki Sniezka EastTrade Sp. z o.o.

Spółka poinformowała o tym w raporcie nr 21/2018 z 31 października 2018 roku.

Przedmiotem działalności Sniezka EastTrade Sp. z o.o. było promowanie wyrobów Spółki oraz działalność reklamowa i marketingowa w tym zakresie na rynku rosyjskim. Ze względu na nieistotną skalę działalności, Sniezka EastTrade Sp. z o.o. nie była konsolidowana w sprawozdaniach Grupy Kapitałowej Śnieżka.

15 lutego 2019 roku Spółka nabyła 0,96% udziałów w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie, za cenę wynegocjowaną na bazie wartości księgowej wynoszącą 117 150 USD (sto siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dolarów amerykańskich) od wspólnika – Żanny S. Kardasz. Po realizacji nabycia przedmiotowych udziałów, na dzień publikacji Sprawozdania FFiL Śnieżka SA posiadała w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie 83,48% udziałów.

Działalność Grupy Kapitałowej Śnieżka

FFiL Śnieżka SA

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to lider rynku farb i lakierów w Polsce. Tak wysoką pozycję rynkową Spółka osiągnęła w ciągu ponad 35 lat działalności – jej początki sięgają bowiem 1984 roku. Korzenie Spółki związane są z Podkarpaciem, gdzie do dziś funkcjonują główne zakłady Grupy i nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju. Od 2003 roku Spółka – jako jedyna w branży – jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, to wiodąca marka farb i lakierów zarówno na polskim rynku jak i na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W portfolio marki Śnieżka mieszczą się produkty do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. W ofercie znajdują się m.in. farby do ścian i fasad, wyroby do malowania drewna i metalu, szpachle do ścian oraz drewna, jak również system dociepleń budynków.

Spółka prowadzi stałą działalność badawczo-rozwojową na rzecz udoskonalania oferty rynkowej, co jest możliwe m.in. dzięki pracy własnych wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych wchodzących w skład Centrum Badań i Rozwoju w Brzeźnicy. Jednym z nich jest Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 855, które otrzymując w 2007 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego, zyskało status jedynej takiej jednostki w branży.

Produkty FFiL Śnieżka SA są dostępne w wielu kanałach dystrybucji. Wśród nich dominująca jest rola kanału niezależnego, w ramach którego od kilku lat funkcjonuje m.in. sieć „Sklepów Firmowych” i „Salonów Firmowych”. To punkty sprzedaży detalicznej spełniające określone wymagania, tworzone w partnerstwie z naszymi klientami biznesowymi w oparciu o gotowy model współpracy biznesowej. Spółka zastosowała podobny model na rynku ukraińskim, tworząc tam także sieć sklepów partnerskich.

Spółka współpracuje również z międzynarodowymi i lokalnymi sieciami marketów budowlanych (kanał DIY). Jej produkty są obecne w marketach sieci Leroy Merlin, OBI, Castorama, Jula, Bricomarché, a także w placówkach Grupy PSB.

Wielokanałowa dystrybucja jest jednym z założeń strategii wzrostu sprzedaży Spółki, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt dużym uzależnieniem się od jednego kanału dystrybucji lub dystrybutora.

Spółkę charakteryzuje działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

31 grudnia 2018 roku Spółka zatrudniała 773 pracowników (731 na koniec 2017 roku), co stanowiło blisko 70% całego zespołu Grupy Kapitałowej.

Na rynkach zagranicznych sprzedaż produktów Spółki jest prowadzona głównie w modelu pośrednim. Jej wyroby dystrybuowane są przez hurtownie, sklepy detaliczne oraz sieci marketów budowlanych.

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. jest producentem farb i szpachli, a także liderem rynku w segmencie farb wodnych na Ukrainie . Jej wyroby są sprzedawane pod markami Śnieżka.

Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. jest głównym dystrybutorem produktów FFiL Śnieżka SA na lokalnym rynku. Spółka sprzedaje produkty głównie poprzez kanał niezależny (hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej) oraz kanał DIY – lokalne sieci marketów budowlanych, takie jak Epicentr i Nowa Linia, oraz Leroy Merlin.

Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie została zarejestrowana w 1999 roku.

31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 415,7 tys. UAH i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2017 roku.

31 grudnia 2018 roku spółka zatrudniała 213 pracowników (207 na koniec 2017 roku).

Śnieżka-BelPol Wspólna Sp. z o.o. („Śnieżka-BelPol”) jest znaczącym producentem szpachli, farb i lakierów na rynku białoruskim z dominującą pozycją w segmencie szpachli gipsowych. Swoje produkty sprzedaje pod marką Śnieżka za pośrednictwem hurtowni, sieci marketów budowlanych oraz punktów sprzedaży detalicznej.

Śnieżka-BelPol Wspólna Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino k. Mińska została zarejestrowana w 2003 roku.

31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 293,9 tys. BYN i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2017 roku.

31 grudnia 2018 roku spółka zatrudniała 53 osoby (55 na koniec 2017 roku).

Przedmiotem działalności TM Investment Sp. z o.o. jest:

 • administrowanie i zarządzanie znakami towarowymi,
 • analizy rynku i zachowań konsumenckich pod kątem wprowadzenia nowych marek i produktów, a także zmian w aktualnym portfolio spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka,
 • monitoring rynku w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu użyciu zarejestrowanych przez TM Investment Sp. z o. o. znaków towarowych.

TM Investment Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana w 2010 roku.

31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 168 558 tys. PLN.

Na koniec 2018 roku spółka zatrudniała 7 osób (bez zmian w stosunku do końca 2017 roku).

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA („Rafil”) to spółka o 100-letniej tradycji. Specjalizuje się w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony przed korozją na potrzeby przemysłu ciężkiego. Produkuje także systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe i termoodporne. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej branży w Polsce.

Spółka produkuje także wyroby przeznaczone do szerokiego kręgu odbiorców. Bogate kolorystycznie, konfekcjonowane zgodnie z potrzebami prywatnych odbiorców, są produkowane według tych samych norm i receptur co wysoce specjalistyczne farby przemysłowe. Najbardziej uznane przez sprzedawców oraz klientów marki to: Radach, Betonmal, Gruntoemalia na rdzę i Raftalux.

Wyroby Rafil są sprzedawane poprzez sieć dystrybucyjną złożoną z hurtowni oraz firmy wykonawcze z całego kraju.

W pierwszej części 2018 roku w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA rozpoczęto działania restrukturyzacyjne, mających na celu optymalizację kosztów (m.in. w zakresie kosztów zakupu surowców oraz kosztów pracowniczych). Ogłoszono plan zwolnień grupowych, w ramach których zredukowano ilość etatów ze 120 pracujących na początku 2018 roku do 66 na 2018 koniec roku. W spółce trwają także prace nad zmianą portfolio produktów.

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA została zarejestrowana w 1995 roku.

31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy wynosił 4 102 tys. PLN i składał się z 4 101 580 akcji o wartości nominalnej 1 PLN.

10 lutego 2018 roku podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 602 tys. PLN do kwoty 4 102 tys. PLN, tj. o kwotę 2 500 tys. PLN poprzez emisję 2 500 000 (słownie: dwóch i pół miliona) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 PLN każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej.

31 grudnia 2018 roku spółka zatrudniała 66 pracowników.

Współpraca z podmiotami powiązanymi kapitałowo dotyczy ponadto Spółki Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie, która zajmuje się produkcją past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów kolorowania Śnieżki. Plastbud Sp. z o.o. jest również dostawcą niektórych surowców oraz towarów.

Gdzie produkujemy?

7

zakładów produkcyjnych

 • Polska Brzeźnica, Lubzina, Pustków, Radom
 • Ukraina Jaworów
 • Białoruś Żodino k/Mińska

Gdzie sprzedajemy

25

rynków zagranicznych w 2018 roku

 • Ukraina
 • Białoruś
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Węgry
 • Litwa
 • Słowacja
 • Czechy
 • Rumunia
 • Kazachstan
 • Wielka Brytania
 • Armenia
 • Gruzja
 • Szwecja
 • Łotwa
 • Irlandia
 • Niemcy
 • Chorwacja
 • Estonia
 • Włochy
 • Belgia
 • Holandia
 • Norwegia
 • Francja
 • Dania
Poprzednie Reprezentacja
Następne Kamienie milowe